چمن سبز (Green Grass)

traducción al Persa

چمن سبز

اکنون سرت را کجا می گذاری؟
پیش از این بر قلب من می گذاشتی
 
اکنون زمینی را که بر من گسترده شده،از آن خود کن
بر چمن سبز دراز بکش
و به یاد آور زمانی را که عاشقم بودی
 
نزدیکتر بیا،خجالت نکش
در زیر آسمان بارانی بمان
طلوع ماه نزدیک است
و به من بیاندیش همانند قطاری که ترا با خود می برد
 
خارها و خاربنه ها را نابود کن
چراکه اکنون از من حبابی باقیست
حبابی غوطه ور در تو
 
در زیر سایه من بمان
اکنون همه چیز از من ساخته شده است
بادنما خواهد گفت
که امروز بوی باران می آید
و خدا به ستارگان اشاره کرد
و آنان را به تلاطم انداخت
 
پرندگانِ شکوفه ها
شما را هرگز از من رهایی نخواهد بود
چراکه خدا از من درختی خواهد ساخت
با من خداحافظی نکنید
آسمان را برایم شرح دهید
و چنانچه آسمان ببارد
کلمات من،پرندگان گل آلود را از هوا می گیرد
 
اکنون سرت را کجا می گذاری؟
پیش از این بر قلب من می گذاشتی
 
اکنون زمینی را که بر من گسترده شده،از آن خود کن
بر چمن سبز دراز بکش
و به یاد آور زمانی را که عاشقم بودی
 
Publicado por saharhekmat el Jue, 17/05/2012 - 09:35
6 agradecimientos
6 agradecimientos de invitados
Inglés

Green Grass

Lay your head where
my heart used to be
hold the earth above me
lay down in the green grass
remember when you loved me
 
come closer don't be shy
stand beneath a rainy sky
 

Más

Más traducciones de "Green Grass"
Inglés → Persa - saharhekmat
Comentarios