کمک (Help!)

traducción al Persa

کمک

Versiones: #1#2#3
کمک!!!!کسی را می خواهم
کمک!نه هر کسی
کمک!می دانی که یه یک کسی احتیاج دارم
کمک!!!!
 
آن گاه که جوان بودم،بسیار جوانتر از امروزم
هرگز نیازمند هیچگونه کمکی نبودم
اما اکنون آن روزها سپری شده
و دیگر به خودم مطمئن نیستم
و حال در می یابم که اندیشه ام دگرگون شده در ها را گشوده ام
 
یاریم ده گر میتوانی،که اینک افسرده ام
سپاسگذارم اگر در برم باشی
کمکم کن بار دیگر پابرجا گردم
تمنا میکنم،یاریم می دهی؟؟
 
اکنون زندگیم در مسیر های بسیاری دگرگون گشته
استقلالم در ابهام محو می شود
هر از چند گاهی حسی از نا امنی می یابم
می دانم که هرگز این چنین محتاج تو نبودم.
 
یاریم ده اگر می توانی،که من غمگینم
سپاسگزارم اگر کنارم باشی
کمکم کن بار دیگر پا برجا گردم
تمنا می کنم،یاریم می دهی؟
 
آن گاه که جوان بودم،بسیار جوانتر از امروزم
هرگز نیازمند هیچگونه کمکی نبودم
اما اکنون آن روزها سپری شده
و دیگر به خودم مطمئن نیستم
و حال در می یابم که اندیشه ام دگرگون شده در ها را گشوده ام
 
یاریم ده اگر می توانی،که من غمگینم
سپاسگزارم اگر کنارم باشی
کمکم کن بار دیگر پا برجا گردم
کمکم میکنی؟؟؟
کمکم کن...
 
Publicado por esther_ster el Mar, 27/03/2012 - 12:16
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Inglés

Help!

Help I need somebody
Help not just anybody
Help you know I need someone
Help!
 
When I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self-assured
 

Más

UsuarioPublicado hace
Another One5 años 2 días
5
Comentarios