من همیشه عاشقت بودم (I have always loved you)

Inglés

I have always loved you

I HAVE ALWAYS LOVED YOU

Since the beginning of time
Since it started to rain
Since I heard you laugh
Since I felt your pain
I was too young, you were much younger
We were afraid of each other`s hunger

I have always loved you
There`s never been anyone else
I knew you before I knew myself
Oh my baby,
I have always loved you

Since we kissed the first time
Since we slept on the beach
You were too close for comfort
You were too far out of reach
You walked away,
I should have held you
Would you have stayed for me to tell you?

I have always loved you
There`s never been anyone else
I knew you before I knew myself
Oh my baby,
I have always loved you

Years go by in a matter of days
And though we go separate ways
I never stop dreaming of you
I have always loved you
And when you call it makes me cry
We never made time for you and I
If I could live it all again
I`d never let it end,
I`d still be with you
Oh God, I miss you

I have always loved you
I knew you before I knew myself
Oh my baby,
I have always loved you
Years go by in a matter of days
And though we go separate ways
I never stop dreaming of you
I have always loved you
I have always loved you
I have always loved you
I have always loved you

Publicado por Brigitte el Jue, 05/08/2010 - 13:00
 Intentar alinear
traducción al Persa

من همیشه عاشقت بودم

من همیشه عاشقت بودم

از آغاز زمان
از وقتی شروع به باریدن کرد
از وقتی صدای خندتو شنیدم
از وقتی رنجت رو احساس کردم
من خیلی جوون بودم،تو خیلی جوونتر بودی
از اشتیاقی که نسبت به هم داشتیم هراسان بودیم

من همیشه عاشقت بودم
هیچ کس دیگری نبود
من قبل از اینکه خودم رو بشناسم،می شناختمت
اوه عزیز من
من همیشه دوست داشتم

از اولین باری که همدیگرو بوسیدیم
از وقتی توی ساحل خوابیدیم
تو خیلی به آرامش نزدیک بودی
خیلی دور از دسترس بودی
تو ترکم کردی
من باید جلوتو میگرفتم
ممکنه برام صبر کنی تا بهت بگم؟

من همیشه عاشقت بودم
هیچ کس دیگری نبود
من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم
اوه عزیزم
من همیشه دوست داشتم

سالها به اتفاق روزها میرفتند
و ما از راههای جداگانهای می رویم
هیچ وقت از رویا پردازی درمورد تو دست بر نداشتم
من همیشه عاشقت بودم
وقتی بهم زنگ میزنی منو به گریه میندازه
ما هیچ وقت زمانی برای خودمون نداشتیم
اگه من میتونستم دوباره از سر زندگی کنم
هرگز اجازه نمی دادم تموم بشه
من با تو میماندم
اوه خدا ، دلم برات تنگ شده

من همیشه عاشقت بودم
هیچ کس دیگری نبود
من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم
اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم
سالها به اتفاق روزها میرفتند
و ما از راههای جداگانهای می رویم
هیچ وقت از رویا پردازی درمورد تو دست نداشتم
من همیشه عاشقت بودم
من همیشه عاشقت بودم
من همیشه عاشقت بودم
من همیشه عاشقت بودم

Publicado por Samane.zt el Mar, 14/12/2010 - 13:32
3 agradecimientos
3 agradecimientos de invitados
Enrique Iglesias: Top 6
UsuarioPublicado hace
mohamadmoan
4
Comentarios