من هنوز... (I Still...)

Inglés

I Still...

Who are you now?
Are you still the same
Or did you change somehow?
What do you do
At this very moment when I think of you?
And when I'm looking back
How we were young and stupid
Do you remember that?
 
No matter how I fight it
Can't deny it
Just can't let you go
 
I still need you
I still care about you
The way with things been said and done
I still feel you
Like I'm right beside you
But still no word from you
 
Now look at me
Instead of moving on I refuse to see
That I keep coming back
Yeah I'm stuck in a moment
That wasn't meant to last (to last)
 
I've tried to fight it
Can't deny it
You don't even know that
 
I still need you
I still care about you
The way with things been said and done
I still feel you
Like I'm right beside you
But still no word from you
 
No no
I Wish I could find you
Just like you found me
Then I
Would never let you go
 
Without you)
The way with things been said and done (yeah)
 
I still feel you (I still feel you)
Like I'm right beside you (like I'm right beside you)
But still no (still no word) word from you
 
Publicado por silent4me8 el Lun, 05/03/2012 - 10:15
Editado por última vez por licorna.din.vis el Jue, 19/12/2013 - 16:32
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Persa

من هنوز...

تو الان کی هستی؟
آیا هنوز همون آدمی
یا یه جورایی تغییر کردی؟
چی کار می کنی
تو این مدت که من بهت فکر می کنم؟
و وقتی من به گذشته نگاه می کنم
ما چقدر جوان و احمق بودیم
یادت میاد؟
 
مهم نیست که چه جوری باهاش می جنگم
نمی تونم اینو انکار کنم
نمی تونم بذارم بری
 
من هنوز بهت نیاز دارم
من هنوز بهت علاقه مندم
با چیز های گفته شده و انجام شده
من هنوز تورو احساس می کنم
مثل اینکه درست کنارت نشستم
ولی تو هنوز هیچ حرفی نزدی
 
حالا به من نگاه کن
به جای حرکت کردن ،از دیدن خودداری می کنم
که تورو برگردونم
آره،من یه لحظه گیر افتادم
که به معنای تمام شدن نیست
 
مهم نیست که چه جوری باهاش می جنگم
نمی تونم اینو انکار کنم
نمی تونم بذارم بری
 
من هنوز بهت نیاز دارم
من هنوز بهت علاقه مندم
با چیز های گفته شده و انجام شده
من هنوز تورو احساس می کنم
مثل اینکه درست کنارت نشستم
ولی تو هنوز هیچ حرفی نزدی
 
نه،نه
من آرزو می کنم که بتونم تو رو پیدا کنم
درست مثل اینکه تو منو پیدا کردی
و بعد از اون من
نخواهم گذاشت که بری
 
بدون تو
با چیزهای گفته شده و کارهای انجام شده
 
من هنوز تو رو احساس می کنم
مثل اینکه درست کنارت نشستم
ولی تو هنوز هیچ حرفی نزدی
 
Publicado por barcafan el Jue, 09/08/2012 - 10:47
Por favor, ayuda a traducir "I Still..."
Comentarios