رهگذران (Les Passants)

Francés

Les Passants

Lyrics removed on request of copyright owners

See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

رهگذران

رهگذارن رهگذر
زمانم را با دیدن حال پراندیشه آنها میگذرانم
با قدمهای نگران در بدن های پردردشان
و باز هم گذشته خود را در هرقدمشان نشان میدهد

زمانی که با تردید تماشا میکنم بازی پان را
میفهمم
منزجرم از آنها با آن ماسک های روی صورتشان
این بازی هم سنگ این زمان است

(refrain x2)
حقیقت، حقیقت، حقایق...
کسی که آخر میرسد عقب میماند

کودک فقط به جشن گرفتن فکر میکند
حقیقت این است که; تاثیر این, در ذهن ناخودآگاه به شکل پذیزفتن حقیقت به شکلی که هست بروز میابد

پاییز هم سررسید، تازه دیروز تابستان بود
زمان متعجبم میکند، رفته رفته سرعتش بیشتر میشود
ارقام سنم مرا به ماه های مورد علاقه ام میرساند

(refrain x2)
حقیقت، حقیقت، حقایق...
کسی که آخر میرسد عقب میماند

هر ماه در سمت متفاوتی بازی میشود
چیزی که مرا در طی زمان به حرکت درمی آورد
این گرداب های مضحک است...
بی اراده از شکلی به شکل دیگر مبدل میشوم

سعی بر یافتن تعادل دارم در این زمان
هر قضاوتی درمورد انسانها
برای من سمت جدیدی برای تماشا کردن میآورد;
برا تغییر دادن چیزهایی که در درون مانع انجام علایق من میشوند

صداها، در پنجره دنیای متحرک
خود را آزاد کرده و نشان میدهند..
در گذرم بدن های رقصنده
میلغزند، میلرزند و دیوانه میشوند
به شکلی که نمیشود از آن خودداری کرد همدیگر را جذب میکنند

در این زمان ها دنبال کلمه ای برای بیان هستم
هر احساسی که حس میکنم
باعث بروز ناگفته هایم میشوند…
و در این زندگی های بیچاره و در خواب ما تنها چیزی که باید باشد;
عدالت است

(refrain x2)
حقیقت، حقیقت، حقایق...
کسی که آخر میرسد عقب میماند

Publicado por mahta_ormavi el Mié, 01/08/2012 - 07:20
16 agradecimientos
Usuario Hace
Ahmadreza3 años 5 días
majid.h3 años 17 semanas
14 agradecimientos de invitados
Por favor, ayuda a traducir "Les Passants"
Comentarios
Ahmadreza     Noviembre 24th, 2012

ممنون از ترجمه ى زيباتون