به من نگاه كن (Look at me)

traducción al Persa

به من نگاه كن

به چشمهام نگاه كن و ميفهمي كه صادقانه دوستت دارم
به چشمهام نگاه كن و ميفهمي كه هيچكس بهت آسيب نميزنه
به چشمهام نگاه كن و احساس ميكني ازت مواظبت ميكنم
به چشمهام نگاه كن و احساس ميكني كه مال مني
به من نگاه كن، به من نگاه كن و ذره ذره خواب آلود ميشي
به من نگاه كن، به من نگاه كن و ميبيني كه روياها ميان
بعد چشمان خسته ات رو ببند، كه از گريه خيس شده
ببندشون و ميبيني كه ابدا هيچكس بهت آسيب نميزنه
چشمان خسته ات رو ببند و ميفهمي كه صادقانه دوستت دارم
چشمان خسته ات رو ببند و ميبيني كه هيچكس بهت آسيب نميزنه
چشمان خسته ات رو ببند و احساس ميكني كه ازت مواظبت ميكنم
چشمان خسته ات رو ببند و احساس ميكني كه مال مني
 
Publicado por orkideh el Dom, 08/04/2012 - 06:53
3 agradecimientos
UsuarioHace
saharhekmat4 años 46 semanas
2 agradecimientos de invitados
Inglés

Look at me

Look into my eyes and you'll know that I truly love you
Look into my eyes and you'll see that no one will harm you
Look into my eyes and you'll feel that I will protect you
Look into my eyes and you'll feel that you belong
 

Más

Comentarios