به من نگاه كن (Look at me)

Inglés

Look at me

Look into my eyes and you'll know that I truly love you
Look into my eyes and you'll see that no one will harm you
Look into my eyes and you'll feel that I will protect you
Look into my eyes and you'll feel that you belong
 
Look at me, look at me and little by little be sleepy
Look at me, look at me and you'll see that the dreams will come
Then close your tired eyes, so wet from crying
Close them and you'll see that no one will hurt you at all
 
Close your tired eyes and know that I truly love you
Close your tired eyes and you'll see that no one will harm you
Close your tired eyes and you'll feel that I will protect you
Close your tired eyes and you'll feel that you belong
 
Publicado por eleos el Dom, 08/04/2012 - 00:22
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Persa

به من نگاه كن

به چشمهام نگاه كن و ميفهمي كه صادقانه دوستت دارم
به چشمهام نگاه كن و ميفهمي كه هيچكس بهت آسيب نميزنه
به چشمهام نگاه كن و احساس ميكني ازت مواظبت ميكنم
به چشمهام نگاه كن و احساس ميكني كه مال مني
به من نگاه كن، به من نگاه كن و ذره ذره خواب آلود ميشي
به من نگاه كن، به من نگاه كن و ميبيني كه روياها ميان
بعد چشمان خسته ات رو ببند، كه از گريه خيس شده
ببندشون و ميبيني كه ابدا هيچكس بهت آسيب نميزنه
چشمان خسته ات رو ببند و ميفهمي كه صادقانه دوستت دارم
چشمان خسته ات رو ببند و ميبيني كه هيچكس بهت آسيب نميزنه
چشمان خسته ات رو ببند و احساس ميكني كه ازت مواظبت ميكنم
چشمان خسته ات رو ببند و احساس ميكني كه مال مني
 
Publicado por orkideh el Dom, 08/04/2012 - 06:53
Comentarios