ازدواج با شب (Marry The Night)

ازدواج با شب

من با شب ازدواج می کنم
من زندگیم را تسلیم نمیکنم
من یک ملکه ی جنگجو هستم
که امشب با وسوسه هایم زندگی میکنم
من با تاریکی ازدواج میکنم
با پاکی عشق بازی میکنم
من یک سربازم که برای شادی خودم می جنگم
من یک برنده ام

من با شب ازدواج می کنم
من با شب ازدواج می کنم
چیزی برای کشف کردن در این خیابان ها باقی نمی گذارم

ازدواج
ازدواج
ازدواج با شب
ازدواج
ازدواج
ازدواج با شب

من بند پوتین هایم را می بندم
مقداری چرم می پوشم و به سفر دریایی می روم
در خیابنی که دوستش دارم
با دستکش های توری ام
من یک گناهکارم

سپس به بار می روم
اما دیگه گریه نخواهم کرد
ویسکی ام را بالا نگه می دارم
متصدی بار را دو دفعه می بوسم
من یک بازنده ام

من با شب ازدواج می کنم
من با شب ازدواج می کنم

هیچ چیزی اونقدر باحال نیست
که بتونه منو از تو بگیره
نیویورک تنها یک مثلث نیست که تو آن را هیچ وقت از دست نمیدهی
عشق چیز جدیدیه
پارچه کتانی یا مشکی
اسلحه های اسکلتی
زنگ های عروسی در اطاق کوچکی زیر شیروانی هستند
موتورت را آماده کن
فرار کنیم
ماشین رو روشن می کنیم و فرار می کنیم

من با شب ازدواج می کنم
ما یک حفره در راهمان را آتش خواهیم زد
من با شب ازدواج می کنم
چیزی برای کشف کردن در این خیابان ها باقی نمی گذارم

Publicado por Adrina_Muller el Vie, 21/09/2012 - 07:24
Comentarios del autor:

Sorry if it's not very clear; it was the best I could do!!!

Original:
3 agradecimientos
Usuario Hace
Alice Cullen2 años 14 semanas
samira.kardouni@yahoo.com3 años 18 semanas
1 agradecimiento de invitados
Inglés

Marry The Night

Video Lyrics
See video
Comentarios
khosroxx     Septiembre 21st, 2012

Hello.
That`s great but some parts are not very common.
for example; it`s better to say "ازدواج با شب" instead or we, Iranians, rarely use the future tense in informal situations, so I think the translation will be more simple and friendly if you use the present tense instead; like, "من با شب ازدواج میکنم". On the other hand, you know well that "be+going+infinitive" is used for the near future.
Anyway, thanks a lot.
Good job!

Adrina_Muller     Septiembre 21st, 2012

Thanks so much for the suggestions.
I edited the translation according to them.
Hope you like it.