شبیه من (My Same)

Inglés

My Same

You said I'm stubborn and I never give in
I think you're stubborn 'cept you're always softening
You say I'm selfish, I agree with you on that
I think you're giving out in way too much in fact
I say we've only known each other one year
You say I've known you longer my dear
You like to be so close, I like to be alone
I like to sit on chairs and you prefer the floor
Walking with each other, think we'll never match at all, but we do
But we do, but we do, but we do
 
I thought I knew myself, somehow you know me more
I've never known this, never before
You're the first to make out whenever we are two
I don't know who I'd be if I didn't know you
You're so provocative, I'm so conservative
You're so adventurous, I'm so very cautious, combining
You think we would and we do, but we do, but we do, but we do
 
Instrumental bit!
 
Favouritism ain't my thing but
In this situation I'll be glad...
 
Favouritism ain't my thing but, in this situation I'll be glad to make an exception
 
You said I'm stubborn and I never give in
I think you're stubborn 'cept you're always softening
You say I'm selfish, I agree with you on that
I think you're giving out in way too much in fact
I say we've only known each other one year
You say I've known you longer my dear
You like to be so close, I like to be alone
I like to sit on chairs and you prefer the floor
Walking with each other, think we'll never match at all, but we do
 
Publicado por Miley_Lovato el Vie, 18/11/2011 - 12:03
Editado por última vez por atheros el Lun, 03/10/2016 - 12:18
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Persa

شبیه من

گفتی که من لجباز هستم و هرگز تسلیم نمیشوم
فکر میکنم لجبازیت تو را برای همیشه نرم نگاه داشته
تو گفتی من خودخواهم،در این مورد باتو موافقم
در واقع فکر میکنم در این راه بیش از اندازه میبخشی
میگویم ما تنها یک سال است که یکدیگر را می شناسیم
میگویی مدت بیشتری است که تو را میشناسم عزیزم
دوست داری بسیار نزدیک باشی،دوست دارم تنها باشم
من دوست دارم روی صندلی ها بنشینم اما تو زمین را ترجیح میدهی
باهم قدم میزنیم،فکر میکنی که هرگز به هم نخواهیم آمد،اما می آییم
اما می آییم،می آییم،می آییم
 
فکر میکنم خودم را میشناختم،اما گویا تو بیشتر مرا میشناسی
هرگز این را نمیدانستم،هرگز پیش از این
تو اولین کسی هستی که موفق شدی هرگاه که دوتا شدیم
نمیدانم چه کسی بودم اگر تو را نمی شناختم
تو خیلی برانگیزنده ای،من خیلی محافظه کارم
تو ماجرا جویی،من محتاطم،ترکیب
فکر میکنی ما به هم می آییم،اما می آییم،می آییم
 
مورد علاقه قرار دادن عادت من نیست
اما در این موقعیت خوشحال می شوم
 
ورد علاقه قرار دادن عادت من نیست اما در این موقعیت خوشحال می شوم
که استثایی قائل شوم
 
گفتی که من لجباز هستم و هرگز تسلیم نمیشوم
فکر میکنم لجبازیت تو را برای همیشه نرم نگاه داشته
تو گفتی من خودخواهم،در این مورد باتو موافقم
در واقع فکر میکنم در این راه بیش از اندازه میبخشی
میگویم ما تنها یک سال است که یکدیگر را می شناسیم
میگویی مدت بیشتری است که تو را میشناسم عزیزم
دوست داری بسیار نزدیک باشی،دوست دارم تنها باشم
من دوست دارم روی صندلی ها بنشینم اما تو زمین را ترجیح میدهی
باهم قدم میزنیم،فکر میکنی که هرگز به هم نخواهیم آمد،اما می آییم
اما می آییم،می آییم،می آییم
 
Publicado por masih el Mar, 22/05/2012 - 17:23
5
Tu puntaje: Nada Average: 5 (1 vote)
Comentarios