شبدر بی برگ

Inglés

No leaf clover

And it feels right this time
On his crash course with the big time
Pays no mind to the distant thunder
New day fills his head with wonder, boy

Says it feels right this time
Turned it 'round, and found the right line
"Good day to be alive, sir"
"Good day to be alive," he said, yeah

Then it comes to be that the soothing light
At the end of your tunnel
Was just a freight train coming your way
Then it comes to be that the soothing light
At the end of your tunnel
Was just a freight train coming your way, yeah

Don't it feel right like this?
All the pieces fall to his wish
"Sucker for that quick reward, boy"
"Sucker for that quick reward," they said

Then it comes to be that the soothing light
At the end of your tunnel
Is just a freight train coming your way
Then it comes to be that the soothing light
At the end of your tunnel
Is just a freight train coming your way, yeah

It's coming your way
It's coming your way, yeah
Yeah!
Here it comes!

Yeah, then it comes to be that the soothing light
At the end of your tunnel
Was just a freight train coming your way, yeah

Then it comes to be, yeah-yeah
Then it comes to be, yeah-yeah
Then it comes to be, yeah-yeah
Then it comes to be, yeah
Then it comes to be, yeah-yeah
Then it comes to be, yeah
Then it comes to be, yeah-yeah
Then it comes to be, yeah

Vídeo
See video
 Intentar alinear
Persa

شبدر بی برگ

این بار به نظرش درست میاد
اون داره نهایت تلاششو می کنه
هیچ اهمیتی به رعدوبرق اون دور دورا نمی ده
با فکر آینده خوشه

میگه این بار به نظر درست میاد
همه چی رو زیرو رو کردمو مسیر درستو پیدا کردم
"قربان روز خوبیه برای زنده بودن"
"گفت:"روز خوبیه برای زنده بودن

بعدم اینجوری میشه که اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت
بعدم اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت

اینجوری به نظر درست نمیاد؟
همه چی با آرزوش جور درمیاد
"همش منتظر اون معجزه بود"
"اونا می گفتن: "همش منتظر اون معجزه بود

بعدم اینجوری میشه که اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت
بعدم اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت

داره میاد به سمتت
داره میاد به سمتت
دیگه داره می رسه

بعدم اینجوری میشه که اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت

بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه

Publicado por drizZle in the darK el Sáb, 27/10/2012 - 19:46
Comentarios del autor:

شبدر معمولا سه برگ داره ولی تو هر ده هزار تا شبدر یکیش چهار برگه و پیدا کردن شبدر چهار برگ خوش شانسی به حساب میاد و شگون داره.

2 agradecimientos
2 agradecimientos de invitados
0
Tu puntaje: Nada
Más traducciones de "No leaf clover"
Inglés → Persa - drizZle in the darK
0
Comentarios