همین دیروز... (Solo ieri)

Italiano

Solo ieri

Solo ieri c'era lei,
nella vita mia,
solo ieri c'era un sole
che metteva allegria
e io mai
credevo proprio che mai
mai più andasse via
Forse è stata tutta qui
la mia ingenuità
solo ieri
quando era più leggera la mia età
ora so, si paga in pianto però
per crescere di più
ora lo so
parlerò al futuro perciò
guarderò più in là nel tempo
con la convinzione che ho
che da questo momento ne uscirò
No, non può finire così
la vita inventerò
ancora per un pò
No, non può finir così
qualcuno troverò
e rinascerò
Già, da domani in poi
pensando ad oggi dirò
e solo ieri ormai.
Prima cosa che farò
via non butterò
tutto quello che di buono
ho costruito fino a qui
e da qui,io ripartire vorrei
dai nuovi passi miei ricomincerò.

Parlerò al futuro perciò
perche c'è compreso il mio
qualche idea in testa ce l'ho
ad arrendermi, non ci sto
No, non può finire così
la vita inventerò
ancora per un pò.
No, che non può finire così
non può finir perchè
vedo che davanti a me
un pò di luce c'è
oohhh..
Un'altra luce c'è, per me.
E allora no,
non può finire qui
la vita inventerò
ancora per un pò.
No che non può
che non può finire così
qualcuno troverò
e rinascerò
Già, da domani in poi
pensando ad oggi dirò
e solo ieri ormai
Solo ieri c'era solo lei...

Publicado por blackheartofgold el Lun, 01/12/2008 - 16:14
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

همین دیروز...

همین دیروز
او اینجا
در زندگی من بود
و همین دیروز خورشیدی بود
که طراوت و خوشی می آورد

و مرا هرگز
در دل
اندیشه ی دوریش نبود
آوخ که همه خام دلی بود...

همین دیروز
که مرا سال بسی کمتر بود

حال میدانم
زندگی را اشک ها و گریه ها باید
حال می دانم

زین پس از آن خواهم گفت
فردا را نگاه خواهم کرد
با باوری راستین
که از این دم گذری هست

نه، نه چنین پایانی
زندگی را ورقی دیگر هست
گذری باید یافت

نه، نه چنین پایانی
دوستی باید یافت
زایشی دیگر بار...

و زین پس
امروز، همان دیروز است
دیروز را خواهم هشت

و نخستین آغاز
پاس-داری ز همه نیکی ها
که مرا گرد آمد

گام باید برداشت
به نخستین آغاز
زایشی دیگر بار

زین پس از آن خواهم گفت
ایده ای در سر هست
سر آن نیست مرا
که بخواهم هشتش

نه، نه چنین پایانی
زندگی را ورقی دیگر هست
گذری باید یافت

نه، نه چنین پایانی
که مرا نوریست اندک در پیش
که من آن می بینم
اندکی نور مرا هست...

نه، نه چنین پایانی
زندگی را ورقی دیگر هست
گذری باید یافت

نه، نه چنین پایانی
حال، که نتوانم چنین پایان داد
دوستی باید یافت
زایشی دیگر بار...

و زین پس
امروز، همان دیروز است
دیروز را خواهم هشت

همین دیروز
او اینجا بود...

Publicado por Farrokh el Sáb, 04/08/2012 - 15:02
Comentarios del autor:

سلام به همه
از اون هایی که از این مدل ترجمه خوششون نمیاد ،معذرت می خوام

اینم آدرس وبلاگم
www.99words-it.blogfa.com

2 agradecimientos
2 agradecimientos de invitados
Comentarios