عشقم را ازت پس می گیرم (Takin' back my love)

Inglés

Takin' back my love

 

Enrique:
Go ahead, just leave,
Can’t hold you, you’re free
You take all these things,
If they mean so much to you,
I gave you your dreams,
Cause you meant the world,
So did I deserve to be left here ou (AND) hurt,
You think I don’t know, you’re out of control,
I endend up ou (AND THEN I’M) finding all of this from my boys,
Girl you’re stone cold, you say it ain't so,
You already know I’m not attached to material,

Ensemble
I ou (I’D) give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

Ciara:
What did I do? but give love ou (UP) to you,
I’m just confused, as I stand here and look at you
From head to feet, all that’s not me ou (IS ABOUT ME)
Go ahead keep your keys
That’s ou (IT’S) not what I need from you
You think that you know ou (THAT’S ENOUGH) (I do)
You ou (YOU’VE) made yourself cold ou (GO) (oh yeah)
How could you believe
Them over me, I’m your girl
You’re out of control (So What)
How could you let go (Oh Yeah)
Don't you know, I'm not attached to material

Ensemble
I ou (I’D) give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

I give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

Enrique: so all this love, I gave ou (GIVE) you take it away
Ciara: you think material’s the reason I came
Enrique: if I have nothing would you want me to stay?
Ciara: you keep ou (TAKE) your money take it all away

Ensemble
I give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

I give it all up, but I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
I’ve given you too much,
But I’m taking back my love,
I’m taking back my love,
My love, my love, my love, my love

Publicado por Brigitte el Vie, 03/09/2010 - 13:49
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

عشقم را ازت پس می گیرم

Versiones: #1#2

enrique:
ادامه بده ، فقط برو ، جلوت را نمی تونم بگیرم ،آزادی
همۀ این چیزهایی را که می خواستی ازم گرفتی، اگه انقدر برات اهمیت دارند
من بهت رویاهایت را دادم ، چون دنیام بودی
پس واقعا استحقاق طرد شدن و جریح شدن را داشتم ؟
تو فکر می کنی نمی فهمم که خارج از کنترلی ؟
همۀ قضیه را از دوستام فهمیدم
دختر،تو مثل سنگ بی رحمی ،می گی این طور نیست؟
تو پیش از اینم می دونستی که من وابسته به این مادیات نیستم
من از همۀ این ها دست کشیدم ، اما عشقم را پس می گیرم
زیادی نسبت بهت سخاوت به خرج دادم اما عشقم را ازت پس می گیرم
ciara:
آره
چه کار کردم جز عشق بخشیدن ِ به تو ؟
فقط گیجم همونطوری که وایسادم بهت نگاه می کنم
از سر تا پا،همۀ این ها من نیستم
ادامه بده ، کلید هات را بگیر ، ایم چیزی نیست که از جانب تو بهش نیاز داشتم
تو فکر می کنی نمی فهمم که چقدر سرد شدی نسبت بهم
چطوز می تونی حرف اون ها نسبت به من ارجح بدونی ، من عشق تو هستم
تو خارج از کنترلی (خوب که چی؟

هر دو خواننده

زیادی نسبت بهت سخاوت به خرج دادم اما عشقم را ازت پس می گیرم
همۀ عشقم را وقفت کردم اما پسش می گیرم

enrique :
پس هر چی عشق بهت دادم ،همه را برگردان
ciara :
من به این مادیات نچسبیدم
enrique :
اگه هیچی نداشتم بازم می خواستی بمونم؟
ciara :
همۀ پولت را بگیر ، همه را پس بگیر

Publicado por elmiramehdi el Vie, 13/07/2012 - 17:10
5 agradecimientos
Usuario Hace
dvbsatir2 años 38 semanas
4 agradecimientos de invitados
5
Tu puntaje: Nada Promedio: 5 (1 voto)
Enrique Iglesias: Top 6
UsuarioPublicado hace
dvbsatir2 años 38 semanas
5
Comentarios
dvbsatir     Marzo 4th, 2013
5