Kol sana wenta tayeb [ Kol sana wenta tayeb (كل سنه وانت طيب) ]

arabe

Kol sana wenta tayeb (كل سنه وانت طيب)

Kol sana wenta tayeb,
(it means happy birthday to you)
i wish that every year you stay near
i wish that you stay in good health good every year
kol sana wenta 2orayeb.
 
Kol leila 3eed le 2alby,
tool ma 2albak ganb 2alby,
Kol leila 3eed le 2alby,
tool ma 2albak ganb 2alby,
a7la ma fel donia 7obby,
ya ba7't 2alby beek.
 
Kol leila 3eed le 2alby,
tool ma 2albak ganb 2alby,
a7la ma fel donia 7obby,
ya ba7't 2alby beek.
 
Ba2aly layaly bafakar fe 7aly,
3eshe2t, 7lemt, sehert el layaly,
we yesra7 7'ayaly we a3'ra2 fe ba7r el 3'aram.
Ba7ebak, ba7ebak, we hafdal a7ebak,
we fakrak fe bo3dak, fakrak fe 2orbak
we afadfad le 2albak be agmal ma3any el kalam.
Ba2aly layaly bafakar fe 7aly,
3eshe2t, 7lemt, sehert el layaly,
we yesra7 7'ayaly we a3'ra2 fe ba7r el 3'aram.
Ba7ebak, ba7ebak, we hafdal a7ebak,
we fakrak fe bo3dak, fakrak fe 2orbak
we afadfad le 2albak be agmal ma3any el kalam.
 
Kol sana wenta 3omry,
wenta leily we day 2amary.
Kol sana wenta 3omry,
wenta leily we day 2amary
Enta a3'la el nas 3alaya,
enta kol el donia leya.
Enta a3'la el nas 3alaya,
enta kol el donia leya.
kol ayamy elly gaya ha3esh-ha been edeek.
Enta a3'la el nas 3alaya,
enta kol el donia leya.
kol ayamy elly gaya ha3esh-ha been edeek.
 
Ba2aly layaly bafakar fe 7aly,
3eshe2t, 7lemt, sehert el layaly,
we yesra7 7'ayaly we a3'ra2 fe ba7r el 3'aram.
Ba7ebak, ba7ebak, we hafdal a7ebak,
we fakrak fe bo3dak, fakrak fe 2orbak
we afadfad le 2albak be agmal ma3any el kalam.
 
Publié par justlooking le Mar, 16/12/2008 - 09:43
Modifié pour la dernière fois par Miley_Lovato le Sam, 08/10/2016 - 10:59
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en anglais

Kol sana wenta tayeb

i wish that you stay in good health every year
kol sana wenta 2orayeb.
Kol sana wenta tayeb,
(it means happy birthday to you)
i wish that every year you stay near,
 
every night is a feast to my heart
as long as your heart is near mine
every night is a feast to my heart
as long as your heart is near mine,
the most beautiful thing in this life is my love
how lucky my heart that he has you
 
every night is a feast to my heart
as long as your heart is near mine,
the most beautiful thing in this life is my love
how lucky my heart that he has you
 
i've been thinking about my state for many nights
i loved,i dreamed,i stayed sleepless at night
and my imagination begins,and i drown in the sea of love
i love you i love you i will always do
i think about your absence i think about you being here,
i tell your heart a lots of sweet words
i've been thinking about my state for many nights
i loved,i dreamed,i stayed sleepless at night
and my imagination begins,and i drown in the sea of love
i love you i love you i will always do
i think about your absence i think about you being here,
i tell your heart a lots of sweet words.
 
i wish that every year you stay my life
and that you are my night and my moonlight
i wish that every year you stay my life
and that you are my night and my moonlight
you are the most precious one
you are all this life
you are the most precious one
you are all this life,
i will live all my coming days with you
you are the most precious one
you are all this life,
i will live all my coming days with you.
 
i've been thinking about my state for many nights
i loved,i dreamed,i stayed sleepless at night
and my imagination begins,and i drown in the sea of love
i love you i love you i will always do
i think about your absence i think about you being here,
i tell your heart a lots of sweet words
 
Publié par larosa le Mar, 16/12/2008 - 09:43
Commentaires