تعقیب پیاده روها (Chasing Pavements)

anglais

Chasing Pavements

I've made up my mind,
Don't need to think it over,
If I'm wrong I am right,
Don't need to look no further,
This ain't lust,
I know this is love but,
 
If I tell the world,
I'll never say enough,
Cause it was not said to you,
And thats exactly what I need to do,
If I'm in love with you,
 
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere,
Or would it be a waste?
Even If I knew my place should I leave it there?
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere
 
I'd build myself up,
And fly around in circles,
Wait then as my heart drops,
And my back begins to tingle
Finally could this be it
 
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere,
Or would it be a waste?
Even If I knew my place should I leave it there?
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere
 
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere,
Or would it be a waste?
Even If I knew my place should I leave it there?
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere
 
Publié par astrelle le Sam, 19/02/2011 - 15:46
Modifié pour la dernière fois par atheros le Lun, 03/10/2016 - 11:39
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en persan

تعقیب پیاده روها

تصمیمم را گرفتم
لازم نیست دوباره به آن فکر کنم
اگر اشتباه می کنم حق دارم
نیازی نیست بیشتر بگردم
این شهوت نیست
می دونم عشقه ولی
 
اگر به دنیا بگم
هیچ وقت کافی نخواهد بود
چون به تو گفته نشده بود
و این دقیقا کاریست که باید بکنم
اگر عاقبتم با تو باشد
 
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
یا آیا شاید اتلاف کردن باشه ؟
حتی اگر حد و مکان خود را بدونم آیا باید در همانجا بس کنم؟
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
 
من خود را ساختم
و در دور محافل چرخیدم
سپس صبر کردم وقتی که قلبم ریخت
و پشتم شروع به سوزش کرد
بلاخره آیا آن را پیدا کردم؟
 
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
یا آیا شاید اتلاف کردن باشه ؟
حتی اگر حد و مکان خود را بدونم آیا باید در همانجا بس کنم؟
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
 
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
یا آیا شاید اتلاف کردن باشه ؟
حتی اگر حد و مکان خود را بدونم آیا باید در همانجا بس کنم؟
آیا باید تسلیم شوم
یا که به تعقیب پیاده روها ادامه دهم ؟
حتی اگر به هیچ کجا نمی رسند
 
Publié par Honyeh le Ven, 30/03/2012 - 13:28
Aidez à traduire « Chasing Pavements »
Commentaires