جلال از آن خداست [ My Tribute (To God Be the Glory) ]

جلال از آن خداست

چگونه میتوانم بگویم متشکرم
برای آن چیزی که تو برایم انجام دادی

کارهایی که لایق آنهانبودم
همچنان تو عشق خود را به من ابراز میداری
طنین میلیونها فرشته
نمیتوانند سپاسگزاری مرا منعکس کند
برای آنکه من همواره به تو امید دارم
و همه اینها را مدیون تو هستم

(گروه کر)

جلال از آن خداست
جلال از آن خداست
جلال از آن خداست

که همه اینها را او به انجام رسانده است
با خون خود جان مرا نجات داد
با قدرتش مرا برخیزانید

جلال از آن خداست
بدین جهت که او این اعمال را انجام داد

بگذارید تا زندگیم واقعا حیات داشته باشد
بگذارید تا این زندگی تورا ای خدایم راضی نگه دارد
و من باید به هرگونه او تمجید او را بدست آورم
بگذارید که این سرود تا صلیب مسیح پر آوازه گردد

او با خون خود مرا نجات داد
او با قدرتش مرا از میان مردگان برخیزانید
مجد و جلال از آن خداست
زیرا که او اینها را انجام داده است

Publié par majid.h le Mer, 01/08/2012 - 08:17
Original:
3 remerciements
Des invités ont donné 3 remerciements
anglais

My Tribute (To God Be the Glory)

Aidez à traduire « My Tribute (To God Be the Glory) »
Commentaires