قلب طلا (Heart Of Gold)

traduction en persan

قلب طلا

Versions : #1#2
می خوام زندگی کنم می خوام بدست بیارم
من حفارچی قلب طلا بوده ام
اینا حرفایی اند که هیچ وقت نگفتم
من را وا می داره که دنبال قلب طلا بگردم
و من پیر میشم
که مجبورم می کنه دنبال قلب طلا بگردم
و من پیر میشم
من باید هالی وود می بودم من باید ردوود می بودم
من اقیانوس را برای قلب طلا طی کردم
من توی مغز خودم بودم این خیلی مسیر خوبیه
این من وامی داره که جستجو کنم....
مجبورم میکنه که دنبال قلب طلا بگردم
تو من مجبور می کنی که جستجو کنم و من پیر میشم
مجبورم میکنه که جستجوی قلب طلا باشم
من حفارچی قلب طلا بوده ام
 
Publié par Paris le Lun, 20/02/2012 - 19:21
Commentaires de l’auteur(e) :

hope u like it

anglais

Heart Of Gold

I wanna live, I wanna give
I've been a miner for a heart of gold
It's these expressions I never give
That keep me searchin' for a heart of gold
And I'm gettin' old
That keep me searchin' for a heart of gold
And I'm gettin' old
 

Plus

Expressions dans « Heart Of Gold »
Commentaires