من به دنبال سایه ای می گردم (Je Cherche L'ombre)

من به دنبال سایه ای می گردم

به دنبال سایه ای می گردم ، برای رقص با تو ، عشق من
با آن آهنگ های قدیمی که یاد آور می شوند،
وقتی که خورشید غروب می کند و شب دوباره فرا می رسد

به دنبال سایه ای می گردم ، که سر پناهی باشد برای ما ، عشق من
برای کشف بدنت به دور از هیچ نوری
و برای دوباره عاشقت شدن ، مانند یک غربیه

به دنبال سایه ای می گردم ، برای برافروختن آتشی ، عشق من
که روحم را می بلعد و در رگ هایم می سوزد،
این تمایل بدنام که در من به قوت وجود دارد

به دنبال سایه ای می گردم ، برای گریه کردن با تو ، عشق من
در این زندگی کوتاه که از میان انگشتانمان می رود
که در روزهای دور از تو بودن مرا ذره ذره می خورد

به دنبال سایه ای می گردم
به دنبال سایه ای می گردم ، همانگونه که به دنبال دوست هستم ، عشق من
که دستان یکدیگر را بگیریم ، بدون اشک و بدون اندوه
تا ما را به جایی رساند ، تا شادی هایمان را پنهان کنیم
شادی هایمان را پنهان کنیم

و من به دنبال سایه ای می گردم
و من به دنبال سایه ای می گردم
به دنبال سایه ای می گردم ...

Publié par nazgirl le Dim, 13/05/2012 - 05:07
Original:
15 remerciements
Utilisateur Il y a
soroushh2 années 19 semaines
Des invités ont donné 14 remerciements
français

Je Cherche L'ombre

Video Lyrics
Voir la vidéo
Plus de traductions de « Je Cherche L'ombre »
français → perse - nazgirl
Commentaires