من به دنبال سایه ای می گردم

français

Je Cherche L'ombre

Je cherche l'ombre, pour danser avec toi mon amour
Sur ces musiques anciennes qui reviennent en mémoire
Quand le soleil s'éteint et que revient le soir

Je cherche l'ombre, pour nous mettre à l'abri mon amour
Pour découvir ton corps, loin de toute lumière
Et pour t'aimer encore comme une étrangère

Je cherche l'ombre, pour éteindre le feu mon amour
Qui dévore mon âme et brûle dans mes veines
De ce désir infâme qui en moi se déchaîne

Je cherche l'ombre, pour pleurer avec toi mon amour
Sur cette vie trop courte qui file entre nos doigts
Et qui mange les jours en m'éloignant de toi

Je cherche l'ombre

Je cherche l'ombre, comme on cherche un ami mon amour
Qui nous prendra la main, sans larmes, sans chagrin
Pour nous conduire ailleurs, cacher notre bonheur

Cacher notre bonheur

Et je cherche l'ombre
Et je cherche l'ombre
Je cherche l'ombre...

Publié par nazgirl le Dim, 13/05/2012 - 05:06
Modifié pour la dernière fois par Knee427 le Ven, 03/01/2014 - 19:59
Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en perse

من به دنبال سایه ای می گردم

به دنبال سایه ای می گردم ، برای رقص با تو ، عشق من
با آن آهنگ های قدیمی که یاد آور می شوند،
وقتی که خورشید غروب می کند و شب دوباره فرا می رسد

به دنبال سایه ای می گردم ، که سر پناهی باشد برای ما ، عشق من
برای کشف بدنت به دور از هیچ نوری
و برای دوباره عاشقت شدن ، مانند یک غربیه

به دنبال سایه ای می گردم ، برای برافروختن آتشی ، عشق من
که روحم را می بلعد و در رگ هایم می سوزد،
این تمایل بدنام که در من به قوت وجود دارد

به دنبال سایه ای می گردم ، برای گریه کردن با تو ، عشق من
در این زندگی کوتاه که از میان انگشتانمان می رود
که در روزهای دور از تو بودن مرا ذره ذره می خورد

به دنبال سایه ای می گردم
به دنبال سایه ای می گردم ، همانگونه که به دنبال دوست هستم ، عشق من
که دستان یکدیگر را بگیریم ، بدون اشک و بدون اندوه
تا ما را به جایی رساند ، تا شادی هایمان را پنهان کنیم
شادی هایمان را پنهان کنیم

و من به دنبال سایه ای می گردم
و من به دنبال سایه ای می گردم
به دنبال سایه ای می گردم ...

Publié par nazgirl le Dim, 13/05/2012 - 05:07
15 remerciements
Utilisateur Il y a
soroushh1 année 48 semaines
Des invités ont donné 14 remerciements
Plus de traductions de « Je Cherche L'ombre »
français → perse - nazgirl
Commentaires