دیوانه ی او

italien

Pazzo di lei

 

Lui, lui è pazzo di lei
e per questo che non sa più darsi pace
Lui, lui è gioco di lei
tanto buona ma più furba di una zingara
Lui, lui è pazzo di lei
pochi anni ma nel cuore tanto cinema

Lei è sale fa male ma porta
quella cosa in più quando c’è poco sapore
Amore e sale di una vita che ha senso
solo quando il godimento è buono e lento

Lui lui lui, lui è fatto di lei
quando finge che potrà un giorno farne a meno
Lui, lui è pieno di lei
Nei suoi occhi giallo grano e si perdono

Lei è sale fa male ma porta
quella cosa in più quando c’è poco sapore
Amore e sale di una vita che ha senso
solo quando il godimento è buono e lento

Lei è sale fa male ma porta
quella cosa in più quando c’è poco sapore
Amore e sale di una vita….

Publié par KouJo le Jeu, 18/02/2010 - 21:19
Commentaires :

Thank you Smile

Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en perse

دیوانه ی او

Versions : #1#2

آن مرد, دیوانه ی آن زن
برای همین نمی تونه به آرامش برسه
آن مرد، آن مرد برای آن زن تنها یک بازیه
آن زن خوب است اما از یک زن کلی هم فریبکارتر است
آن مرد، دیوانه ی آن زن
آن زن بسیار جوان است اما عجب هنر پیشه ی خوبی است

آن زن نمکی است، آسیب می رساند، اما همان چیزی است که
اضافه می کنی وقتی کمبود طعم حس می کنی
عشق و نمک زندگی معنایی دارد
تنها اگر خوب باشد و به آرامی از آن لذت برده شود

آن مرد از جنس آن زن است
وقتی تظاهر می کند که می تواند روزی بدون آن زن زندگی کند
او پر از آن زن است
میدان های زرد در چشمان او و آن ها گم می شوند

آن زن نمکی است، آسیب می رساند، اما همان چیزی است که
اضافه می کنی وقتی کمبود طعم حس می کنی
عشق و نمک زندگی معنایی دارد
تنها اگر خوب باشد و به آرامی از آن لذت برده شود

Publié par nima_gilani le Mar, 01/02/2011 - 23:17
Commentaires de l’auteur(e) :

i love this music

1 remerciement
Un invité a donné 1 remerciement
Commentaires