هنوز دوستت دارم (Still Loving You)

anglais

Still Loving You

Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there
I'll fight, babe, I'll fight
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there
 
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you
Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there
Love, our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there, I will be there
 
Yes, I've hurt your pride
And I know what you've been through
You should give me a chance
This can't be the end
I'm still loving you
I'm still loving you
I need your love
I'm still loving you
 
Publié par 777darkangel777 le Ven, 01/01/2010 - 00:00
Modifié pour la dernière fois par Higgs Boson le Ven, 05/06/2015 - 09:42
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en persan

هنوز دوستت دارم

زمان، به زمان نیاز است
تا دوباره عشقت را از آن خود کنم
[برایت هستم، برایت هستم [۱
عشق، تنها عشق
میتواند روزی عشقت را باز گرداند
[برایت هستم، برایت هستم [۱
میجنگم، عزیزم، میجنگم
تا دوباره عشقت را از آن خود کنم
[برایت هستم، برایت هستم [۱
عشق، تنها عشق
میتواند روزی عشقت را باز گرداند
[برایت هستم، برایت هستم [۱
.
.
 
اگر دوباره از نو آغاز کنیم
سعی‌ می‌کنم تغییر دهم
هر آنچه عشق ما را نابود کرد
غرور تو دیواری ساخته، چنان محکم
که من نمیتواام از آن عبور کنم
آیا واقعا شانس دیگری
برای آغاز دوباره نیست؟
دوستت دارم.
سعی‌ کن، عزیزم، سعی‌ کن
تا دوباره به عشق من اعتماد کنی‌
[برایت هستم، برایت هستم [۱
عشق، عشق ما
نباید دور انداخته شود
[برایت هستم، برایت هستم [۱
بله، من غرور تو را شکستم
و می‌دانم چه سختیهایی کشیدی
به من یک شانس دیگر بده
این نمی‌تواند پایان باشد
من هنوز دوستت دارم
من هنوز دوستت دارم
به عشقت نیاز دارم
من هنوز دوستت دارم
 
[۱]
این عبارت به طور مستقیم به این معنی‌ است که "من آنجا خواهم بود" ولی‌ به عنوان واژه انگلیسی‌ به شکلی‌ استفاده میشود که معنی‌ "من برای دلداری و کمک به تو، برایت خواهم بود، میتوانی‌ روی من حساب کنی‌" را دارد
 
Publié par b3hrooz le Sam, 07/07/2012 - 19:30
Commentaires de l’auteur(e) :

[۱]
این عبارت به طور مستقیم به این معنی‌ است که "من آنجا خواهم بود" ولی‌ به عنوان واژه انگلیسی‌ به شکلی‌ استفاده میشود که معنی‌ "من برای دلداری و کمک به تو، برایت خواهم بود، میتوانی‌ روی من حساب کنی‌" را دارد

Commentaires