تیتانیوم

anglais

Titanium

[Sia]
You shout it out
But I can't hear a word you say
I'm talking loud not saying much
I'm criticized but all your bullets ricochet
You shoot me down, but I get up

[Chorus]
I'm bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium

[Sia]
Cut me down
But it's you who have further to fall
Ghost town, haunted love
Raise your voice, sticks and stones may break my bones
I'm talking loud not saying much

[Chorus]
I'm bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
I am titanium

[Sia]
Stone-hard, machine gun
Firing at the ones who run
Stone-hard, as bulletproof glass

[Chorus]
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
I am titanium

Publié par Tambi le Mar, 06/09/2011 - 07:36
Modifié pour la dernière fois par carnivorous_lamb le Mar, 16/06/2015 - 21:43
Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en perse

تیتانیوم

تو فریاد میزنی
اما من نمی تونم یه کلمه هم از حرفهاتو بشنوم
من دارم با صدای بلند حرف میزنم اما چیز زیادی نمیگم
از من انتقاد میکنن اما تو گلوله هاتو به سمتم شلیک میکنی
به من شلیک میکنی و منو به زمین میزنی اما من بلند میشم

من ضد گلوله ام چیزی رو از دست نمیدم
آتش آتش
بنگ بنگ تو هدف میگیری
آتش آتش
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم

منو تیکه پاره کن
اما این تویی که شکست خواهی خورد
شهر ارواح. عشق تسخیر شده
صداتو بلند کن شاید سنگها و چوبها استخوان های منو بشکنن
من با صدای بلند حرف میزنم اما چیز زیادی نمیگم

من ضد گلوله ام چیزی رو از دست نمیدم
آتش آتش
بنگ بنگ تو هدف میگیری
آتش آتش
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
من از جنس تیتانیوم هستم

به سختی سنگ مثل اسلحه خودکار
به سمت کسانی که فرار میکنن شلیک میکنم
به سختی سنگ مثل یه شیشه ضد گلوله

تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
من از جنس تیتانیوم هستم

Publié par leila_persian_girl le Mar, 06/03/2012 - 11:57
Commentaires de l’auteur(e) :

very inspiring song! hope you like Smile

15 remerciements
Des invités ont donné 15 remerciements
UtilisateurPosté il y a...
melika993 années 16 semaines
5
Commentaires