تیتانیوم (Titanium)

traduction en persan

تیتانیوم

تو فریاد میزنی
اما من نمی تونم یه کلمه هم از حرفهاتو بشنوم
من دارم با صدای بلند حرف میزنم اما چیز زیادی نمیگم
از من انتقاد میکنن اما تو گلوله هاتو به سمتم شلیک میکنی
به من شلیک میکنی و منو به زمین میزنی اما من بلند میشم
 
من ضد گلوله ام چیزی رو از دست نمیدم
آتش آتش
بنگ بنگ تو هدف میگیری
آتش آتش
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
 
منو تیکه پاره کن
اما این تویی که شکست خواهی خورد
شهر ارواح. عشق تسخیر شده
صداتو بلند کن شاید سنگها و چوبها استخوان های منو بشکنن
من با صدای بلند حرف میزنم اما چیز زیادی نمیگم
 
من ضد گلوله ام چیزی رو از دست نمیدم
آتش آتش
بنگ بنگ تو هدف میگیری
آتش آتش
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
من از جنس تیتانیوم هستم
 
به سختی سنگ مثل اسلحه خودکار
به سمت کسانی که فرار میکنن شلیک میکنم
به سختی سنگ مثل یه شیشه ضد گلوله
 
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
من از جنس تیتانیوم هستم
 
Publié par leila_persian_girl le Mar, 06/03/2012 - 11:57
Commentaires de l’auteur(e) :

very inspiring song! hope you like Smile

15 remerciements
Des invités ont donné 15 remerciements
anglais

Titanium

Expressions dans « Titanium »
UtilisateurPosté il y a...
melika994 années 45 semaines
5
Commentaires