تیتانیوم (Titanium)

تیتانیوم

تو فریاد میزنی
اما من نمی تونم یه کلمه هم از حرفهاتو بشنوم
من دارم با صدای بلند حرف میزنم اما چیز زیادی نمیگم
از من انتقاد میکنن اما تو گلوله هاتو به سمتم شلیک میکنی
به من شلیک میکنی و منو به زمین میزنی اما من بلند میشم

من ضد گلوله ام چیزی رو از دست نمیدم
آتش آتش
بنگ بنگ تو هدف میگیری
آتش آتش
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم

منو تیکه پاره کن
اما این تویی که شکست خواهی خورد
شهر ارواح. عشق تسخیر شده
صداتو بلند کن شاید سنگها و چوبها استخوان های منو بشکنن
من با صدای بلند حرف میزنم اما چیز زیادی نمیگم

من ضد گلوله ام چیزی رو از دست نمیدم
آتش آتش
بنگ بنگ تو هدف میگیری
آتش آتش
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
من از جنس تیتانیوم هستم

به سختی سنگ مثل اسلحه خودکار
به سمت کسانی که فرار میکنن شلیک میکنم
به سختی سنگ مثل یه شیشه ضد گلوله

تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
تو به سمتم شلیک میکنی اما من نخواهم افتاد
من از جنس تیتانیوم هستم
من از جنس تیتانیوم هستم

Publié par leila_persian_girl le Mar, 06/03/2012 - 11:57
Commentaires de l’auteur(e) :

very inspiring song! hope you like Smile

Original:
15 remerciements
Des invités ont donné 15 remerciements
anglais

Titanium

Video Lyrics
Voir la vidéo
UtilisateurPosté il y a...
melika993 années 38 semaines
5
Commentaires