تو بزرگ هستی (you are great)

anglais

you are great

verse:1 you deserve the glory and the honor
lord we lift our hands in worship
and we exalt your holy name
 
chorus: you are great and your miracles are great
and there is no one else like you
for me there is no one else like you
there is no one else like you
 
Align paragraphs
traduction en persan

تو بزرگ هستی

تو شایسته عظمت و افتخار هستی
خدایا ما دستانمان را برای پرستیدن به سوی تو دراز میکنیم
و نام مقدس تو را حمد میکنیم
 
تو بزرگ هستی و معجزه هایت هم بزرگ هستند
و هیچکس مانند تو وجود ندارد
برای من کس دیگری مانند تو وجود ندارد
کس دیگری مانند تو نیست
 
Publié par firooze68 le Lun, 09/07/2012 - 22:25
Commentaires