دیوانه

Engleski

Crazy

I'm crazy, crazy for feelin' so lonely
And I'm crazy, crazy for feelin' so blue

Oh I knew, you'd love me as long as you wanted
And then some day, you'd leave me for somebody new

Worry, why do I let myself worry?
Wonderin', what in the world did I do?

I'm crazy for thinkin' that my love could hold you
Crazy for tryin', crazy for cryin' and I'm crazy for lovin' you

Postavljeno od Gavrilo Došen u Pon, 04/04/2011 - 22:22
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

دیوانه

من دیوانه ام، دیوانه برای احساس تنهایی
و من دیوانه ام ، دیوانه برای احساس غمگینی
آه من می دانستم ، شما من رو دوست داشتیدتا زمانیکه شما می خواستید
و بعد یک روز ، شما منو بخاطر یک شخص جدید ترک کردید.
نگرانم، چرا من اجازه می دم به خودم که نگران باشم؟
در تعجب هستم ، چه کاری در دنیا بود که من انجام دادم؟
من دیوانه ام برای فکر کردن به اینکه عشق من می توانست من رو نگهداره(دوست داشته باشه )
دیوانه برای تلاش، دیوانه برای گریه و من دیوانه ام برای عشق تو

Postavljeno od 1135 u Pon, 02/01/2012 - 06:42
zahvaljeno 1 put
Gost zahvalio 1 put
Više prijevoda od "Crazy"
Engleski → Perzijski - 1135
Komentari