هر نفسی که می کشی

Engleski

Every Breath You Take

Every breath you take
And every move you make
Every bond you break
Every step you take
I'll be watching you

Every single day
And every word you say
Every game you play
Every night you stay
I'll be watching you

Oh, can't you see
You belong to me?
How my poor heart aches
With every step you take

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I'll be watching you

Since you've gone, I've been lost without a trace
I dream at night, I can only see your face
I look around, but it's you I can't replace
I feel so cold, and I long for your embrace
I keep crying, baby, baby, please !

Oh, can't you see
You belong to me?
How my poor heart aches
With every step you take

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I'll be watching you

Every move you make
Every vow you break
I'll be watching you

I'll be watching you

See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

هر نفسی که می کشی

هر نفسی که میکشی
و هر حرکتی که می کنی
هر استخوانی که می شکنی
هر قدمی که بر می داری
نگاهت خواهم کرد

هر روز تنها
و هر کلمه ای که می گویی
هر بازی که بازی کنی
هر شبی که بمانی
می خواهم نگاهت کنم

آه،نمی توانی ببینی
تو متعلق به منی؟
چطور قلب ضعیف من درد می گیرد
با هر قدمی که بر می داری

هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
هر لبخندی ظاهری تو
هر ادعای محکم تو
می خواهم نگاهت کنم

پس از رفتن تو،بدون اثری گم شده ام
شب خواب میبینم،تنها می توان چهره ی تو را ببینم
اطرافم را نگاه می کنم،اما این تویی نمیتوانم جایگزینت کنم
خیلی احساس سرما می کنم،و آرزوی آغوشت را دارم

آه،نمی توانی ببینی
تو متعلق به منی؟
چطور قلب ضعیف من درد می گیرد
با هر قدمی که بر می داری

هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
هر لبخندی ظاهری تو
هر ادعای محکم تو
می خواهم نگاهت کنم

هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
می خواهم نگاهت کنم

می خواهم نگاهت کنم

Postavljeno od masih u Sri, 25/04/2012 - 10:24
zahvaljeno 8 puta
KorisnikTime ago
leila_persian_girl3 godine 13 tjedana
Guests thanked 7 times
KorisnikObjavljeno prije
aref19893 godine 10 tjedana
4
leila_persian_girl3 godine 13 tjedana
5
Komentari
leila_persian_girl     Travanj 26th, 2012

Nice song and nice translation! Smile

masih     Travanj 26th, 2012

thanks a lot