اولین بوسه

Engleski

First Kiss

Deep in your heart
There's a small hidden room
And you know that I hold the key
You're gonna travel all over the world
Places where I'll never be

Someday you'll marry the man of your dreams
And I will be crying all night
But there is a secret that both of us know
That's why I'm feeling alright
Yes, there is a secret that both of us know
And that's why I'm feeling alright

There may be smart guys and tall guys
Whose stronger than me
Ten times the charmer than I'll ever be
But one thing, Maria, I sure didn't miss
Your very first kiss

Need I say more? The feeling is pure
And I felt the warmth of your lips
Though the time will go on
And the seasons will change
I'll always think back on our kiss

Someday the runway will carry you home
And I will be smiling all night
'Cause there is a secret that both of us know
And that's why I'm feeling alright
Yes, there is a secret that both of us know
That secret belong in the night

There may be sharp girls and short girls
Whose sweeter than you
Ten times the lady and one of a few
But one thing, Maria, you sure didn't miss
My very first kiss

Deep in my mind there's confusion and hope
And I know that you stole my thoughts
I'm gonna travel all over the world
Searching for someone to hold

Don't say it's over when I'm underneath
Let's see if our feelings unite
Oh, there is a secret that both of us know
And that's why we're smiling tonight
Yes, there is a secret that both of us know
And that's why we're smiling tonight

There may be someone who truly believes
Love is blind
But I beg to differ there's two of a kind
They will find each other and that is a real bliss
Our very first kiss

Postavljeno od Effily u Ned, 15/01/2012 - 21:46
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

اولین بوسه

در اعماق قلبت
اتاق کوچکی پنهان است
و می دانی که کلیدش نزد من است

در آینده تو سراسر دنیا را سفر خواهی کرد
شهرهایی که من هرگز نخواهم دید
روزی تو با مرد آرزوهایت ازدواج می کنی
و من تمام شب را گریه خواهم کرد
اما رازی هست که هردو ما می دانیم
و بخاطر همین راز است که من احساس خوبی دارم

شاید افرادی باهوش و قدبلند وجود داشته باشند
که ازمن برترند
ده بار جذاب تر از من
اما ماریا،من از یک چیز مطمئنم
مطمئنم که اولین بوسه تو را از دست نداده ام
لازم است بیشتر بگویم؟احساس چیز نابی است
و من گرمای لبان تو را احساس کردم
و در تمام مدت رفتنت
در گذر فصلها
همیشه به بوسه مان فکر خواهم کرد

روزی جاده تو را به خانه خواهد رساند
و من تمام شب را لبخند خواهم زد
چراکه رازی هست که هردو ما آنرا می دانیم
و بخاطر همین است که من احساس خوبی دارم
آری،رازی هست که هردو ما آنرا می دانیم
و این راز مربوط به شبی است

شاید دخترانی باهوش و ظریف وجود داشته باشند
که از تو شیرینتر و زیباترند
ده بار خانم تر از تو
اما ماریا،تو از یک چیز مطمئنی
مطمئنی که اولین بوسه مرا از دست نداده ای

در اعماق ذهنم پریشانی و امید جای دارد
و میدانم که تو افکارم را ربوده ای
من سراسر دنیا را سفر خواهم کرد
برای داشتن کسی

وقتی که من کمتر از تو هستم نگو که همه چیز تمام شده
بگذار ببینیم احساساتمان یکی است؟
آه رازی هست که ما هر دو آنرا می دانیم
و بهمین خاطر است که من امشب لبخند می زنم
آری رازی هست که ما هردو آنرا می دانیم
و بهمین خاطر است که ما امشب لبخند می زنیم

شاید کسی براستی باور داشته باشد
که عشق کور است
اما خواهش می کنم تفاوتی قائل شوید
برای کسانی که از جنس همند و یکدیگر را پیدا خواهند کرد
و این سعادتی حقیقی است:
اولین بوسه ما

Postavljeno od saharhekmat u Pet, 20/01/2012 - 18:12
zahvaljeno 17 puta
Guests thanked 17 times
KorisnikObjavljeno prije
edris10003 godine 27 tjedana
5
Komentari