សេរីភាព គិត របស់ខ្ញុំ

Francuski

Ma liberté de penser

Quitte à tout prendre prenez mes gosses et la télé,
Ma brosse à dent mon revolver la voiture ça c'est déjà fait,
Avec les interdits bancaires prenez ma femme, le canapé,
Le micro onde, le frigidaire,
Et même jusqu'à ma vie privée
De toute façon à découvert,
Je peux bien vendre mon âme au Diable,
Avec lui on peut s'arranger,
Puisque ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas,
Ma liberté de penser.

Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur,
Les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur,
Et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre n'oubliez pas,
Le shit planqué sous l'étagère,
Tout ce qui est beau et compte pour moi,
J' préfère que ça parte à l'Abbé Pierre,
J' peux donner mon corps à la science,
S' il y'a quelque chose à prélever,
Et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas,
Ma liberté de penser.

Ma liberté de penser.

J' peux vider mes poches sur la table,
Ca fait longtemps qu'elles sont trouées,
Baisser mon froc j'en suis capable, mais vous n'aurez pas,
Ma liberté de penser.

Quitte à tout prendre et tout solder,
Pour que vos petites affaires s'arrangent,
J' prends juste mon pyjama rayé,
Et je vous fais cadeaux des oranges,
Vous pouvez même bien tout garder,
J'emporterai rien en enfer,
Quitte à tout prendre j' préfère y' aller,
Si le paradis vous est offert,
Je peux bien vendre mon âme au diable,
Avec lui on peut s'arranger,
Puisque ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas,
Non vous n'aurez pas,
Ma liberté de penser.
Ma liberté de penser.

Postavljeno od chhorran u Sub, 20/02/2010 - 14:45
Komentari podnositelja:

The liberty of thinking

 Pokušajte poravnati
Kazahski

សេរីភាព គិត របស់ខ្ញុំ

មិនខ្វល់ យកអ្វី យកទៅ ពួកកូន របស់ខ្ញុំ និង ទូរទស្សន៍,
ច្រាសដុសធ្មេញ របស់ខ្ញុំ ហោប៉ៅខោ របស់ខ្ញុំ រថយន្ត នោះយករួចរាល់ហើយ,
ជាមួយ ការរាំងខ្ទប់ប្រាក់ធនាគារ យកទៅ ប្រពន្ធខ្ញុំ, គ្រែពូកសំណប់,
គ្រឿងចំអិនអាហារ េលកខ្លី, ទូទឹកកក,
និង ទាំង រហូត ជីវិតឯកជន របស់ខ្ញុំ
តាមគ្រប់វិធី អោយតែរកឃើញ,
ខ្ញុំចង់ណាស់ លក់ព្រលឹងខ្ញុំ ទៅ ព្រាយ,
ជាមួយវា គេអាចសំរុះសំរួលគ្នា,
ព្រោះទីនេះ អ្វីទាំងអស់ អាចចរចារ, ប៉ុន្តែ អ្នកនឹងមិនអាច,
សេរីភាព គិត របស់ខ្ញុំ។

យកទៅគ្រែ របស់ខ្ញុំ, ថាសចំរៀងមាស, អ្វីល្អ របស់ខ្ញុំ,
ពពួកកូនស្លាបព្រា, អ្វីទាំងអស់ មានតំលៃ សំរាប់ភ្នែក របស់អ្នក,
និង ខ្ញុំលែងមានអ្វី សំរាប់ធ្វើ, មិនខ្វល់ យកអ្វីទាំងអស់ កុំភ្លេច,
រំបល់អី ជាប់ក្រោមធ្នើ,
គ្រប់អ្វីល្អ និង មានប្រយោជ សំរាប់ខ្ញុំ,
ខ្ញុំចង់នោះ ទៅ អ្នកបួស Pierre សំរាប់ចែកទាន,
ខ្ញុំអាច អោយខ្លួនខ្ញុំ ទៅវិទ្យាសាស្ត្រ,
បើមានអ្វី ត្រូវដកយក,
និង នោះអោយអ្នក សម្បជញ្ញៈល្អ, ប៉ុន្តែ អ្នកនឹងគ្មាន,
សេរីភាព គិត របស់ខ្ញុំ។

សេរីភាព គិត របស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំចង់ បង្អស់ពីហោប៉ៅ ដាក់លើតុ,
យូរហើយ ដែលពួកវា ត្រូវបានចោះរន្ធ,
សំរាតខោខ្ញុំ ដែលខ្ញុំអាច, ប៉ុន្តែ អ្នកគ្មានអាច,
សេរីភាព គិត របស់ខ្ញុំ។

មិនខ្វល់ យកទាំងអស់ទៅ និង លក់ថោក ទាំងអស់,
ដើម្បី កិច្ចការតូចតាច របស់អ្នក ស្រុះស្រួល,
ខ្ញុំយកត្រឹម ខោអាវដេក មានឆ្នូត របស់ខ្ញុំ,
និង ខ្ញុំជូនអ្នក ជាជំនូន ពីរផ្លែក្រូច,
អ្នកអាច ថែទុកម៉ត់ចត់ ទាំងអស់,
ខ្ញុំនឹង គ្មានយកអ្វី ទៅថាននរក,
មិនខ្វល់ យកទាំងអស់ទៅ ខ្ញុំចង់ទៅហើយ ថាននរក,
បើថានសួគ៌ ត្រូវបានប្រគល់អោយអ្នក,
ខ្ញុំចង់ លក់ណាស់ ព្រលឹង របស់ខ្ញុំ ទៅព្រាយ,
ជាមួយវា គេអាចសំរុះសំរួល,
ព្រោះទីនេះ អ្វីទាំងអស់ អាចចរចារ, ប៉ុន្តែ អ្នកនឹងមិនអាច,
ទេ អ្នកនឹងមិនអាច
សេរីភាព គិត របស់ខ្ញុំ។
សេរីភាព គិត របស់ខ្ញុំ។

http://www.youtube.com/watch?v=lJY8fhGTMU0

Postavljeno od chhorran u Sub, 20/02/2010 - 15:18
zahvaljeno 2 puta
Gost zahvalio 2 puta
Pomozite prevesti "Ma liberté de penser"
Komentari