Don't Trust, Don't Fear, Don't Ask

Ruski

Ne Ver', Ne Boisya, Ne Prosi (Не Верь, Не Бойся, Не Проси)

Разные ночи, разные люди
Хочет - не хочет, любит - не любит
Кто-то отстанет
Кто-то соскочит
Кто-то устанет и перехочет

Кто-то закрутит провод на клеммы
Кто-то замутит новые темы
Кто-то понты, а кто-то маньяк
Кто-то как ты, кто-то как я

Не зажигай и не гаси
Не верь, не бойся, не проси
И успокойся, и успокойся
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся…
Не верь, не бойся и не проси

Где-то есть много
То, чего мало
Но на дорогах будет облава
Кто-то рискнет, а кто-то не сможет
Кто-то поймет, но не поможет...

Кто-то уйдет, кто-то вернется
Кто-то найдет новое солнце
Кто-то в кусты,
А кто-то в меня
Кто-то как ты, кто-то как я...

Не зажигай и не гаси
Не верь, не бойся, не проси
И успокойся, и успокойся
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся…
Не верь, не бойся и не проси

И не проси…

Raznye nochi , raznye lyudi
Khochet - ne khochet , lyubit - ne lyubit
Kto - to ot·stanet
Kto - to soskochit
Kto - to ustanet i perekhochet

Kto - to zakrutit provod na klemmy
Kto - to zamutit novye temy
Kto - to ponty , a kto - to manʹyak
Kto - to kak ty , kto - to kak ya

Ne zazhigaĭ i ne gasi
Ne verʹ , ne boĭsya , ne prosi
I uspokoĭsya , i uspokoĭsya
Ne verʹ , ne boĭsya , ne prosi
Ne verʹ , ne boĭsya , ne prosi
Ne verʹ , ne boĭsya ...
Ne verʹ , ne boĭsya i ne prosi

Gde - to yestʹ mnogo
To , chego malo
No na dorogakh budet oblava
Kto - to risknet , a kto - to ne smozhet
Kto - to poĭmet , no ne pomozhet ...

Kto - to uĭdet , kto - to vernet·sya
Kto - to naĭdet novoe solntse
Kto - to v kusty ,
A kto - to v menya
Kto - to kak ty , kto - to kak ya ...

Ne zazhigaĭ i ne gasi
Ne verʹ , ne boĭsya , ne prosi
I uspokoĭsya , i uspokoĭsya
Ne verʹ , ne boĭsya , ne prosi
Ne verʹ , ne boĭsya , ne prosi
Ne verʹ , ne boĭsya ...
Ne verʹ , ne boĭsya i ne prosi

I ne prosi ...

Komentari podnositelja:
<3

Postavljeno od Nemesida u Uto, 15/06/2010 - 12:56
 Pokušajte poravnati
Engleski

Don't Trust, Don't Fear, Don't Ask

Versions: #1#2#3

Different nights, different people
Wanting - not wanting, loving – not loving
Someone falls behind
Someone slips off
Someone tires and stops caring

Someone connects wires to the terminals
Someone starts new ideas
Someone's a braggart, and someone's a maniac
Someone like you, someone like me

Don't ignite and don't extinguish
Don't trust, don't fear, don't ask
And relax, and relax
Don't trust, don't fear, don't ask
Don't trust, don't fear, don't ask
Don't trust, don't fear…
Don't trust, don't fear and don't ask

Somewhere there’s much
That is not enough
But on the roads we'll be gathered
Someone will risk, but someone cannot
Someone understands, but doesn’t help…

Someone will leave, someone will return
Someone will find a new sun
Someone in the bushes,
And someone in me
Someone like you, someone like me…

Don't ignite and don't extinguish
Don't trust, don't fear, don't ask
And relax, and relax
Don't trust, don't fear, don't ask
Don't trust, don't fear, don't ask
Don't trust, don't fear…
Don't trust, don't fear and don't ask

And don’t ask…

Postavljeno od Gost u Pet, 03/09/2010 - 19:56
zahvaljeno 7 puta
KorisnikTime ago
Osten1 godina 14 tjedana
minuch3 godine 4 sata
Guests thanked 5 times
Više prijevoda od "Ne Ver', Ne Boisya, Ne Prosi (Не Верь, Не Бойся, Не Проси)"
Ruski → Engleski - Guest
4
Pomozite prevesti "Ne Ver', Ne Boisya, Ne Prosi (Не Верь, Не Бойся, Не Проси)"
KorisnikObjavljeno prije
Mutlu3 godine 25 tjedana
4
Komentari