بردباری

Talijanski

pazienza

Ti giri e cerchi di parlare
Da quale sogno vuoi tornare
Da quale angolo lontano
Ombre a rincorrersi sul muro
Mi viene incontro il tuo profumo
E’ un mare calmo l’incoscienza
E ho bisogno di te
Pazienza

Che strani giorni amore

Si muovono le nuvole
Onde a toccare il cielo davanti a noi
Dammi le tue mani

Sei entrato senza far rumore
Hai preso tutte le parole
Ed hai sprecato ogni mia forza
Una rincorsa per le scale
Un’altra strada da sbagliare
Non ho mai fatto penitenza
Bastavi tu
Pazienza

Che strani giorni amore
Si cercano le nuvole
Onde a bucare il cielo davanti a noi
Prendimi le mani

Che strani giorni amore
Si cercano le nuvole
E darsi tutto e farsi male
E andare a fondo, a fondo per cercare

Svegliati, sali su, fino a me
Brilla già in ogni via la tua luce

Chissà se avremo un’occasione
Ancora un cambio di stagione
Io benedico la tua assenza
Beata me
Pazienza

Che strani giorni amore
Leggeri tra le nuvole
E resta addosso il male e il bene
Nascondo tutto, tutto nelle vene

Come sorridi tu, nessuno

Come mi guardi tu, nessuno
Oltre satelliti e aquiloni, seguirti ancora
Arriverà domani
Splende già in ogni via quella tua luce

Postavljeno od Farrokh u Čet, 30/08/2012 - 16:49
 Pokušajte poravnati
Perzijski

بردباری

برمی گردی و سعی میکنی حرف بزنی

می خواهی به رویایی بازگردی

به گوشه ای دوردست

سایه ها در تعقیب خویش بر دیوارها

بوی عطر تو سوی من می آید

که مانند بی هوشی آرام دریاست

به تو نیاز دارم

ای بردباری

چه روز غریبیست، عشق

ابرها حرکت می کنند

برای لمسیدن آسمان، پیش چشمان ما

دستانت را به من بده

بی سر و صدا به خانه در آمدی

سخن گفت را آغازیدی

تمام توانم را گرفتی

تعقیب و گریزی در پلّکان

راه دیگری برای اشتباه کردن

هرگز احساس پشیمانی نکرده ام

تو تنها بس بودی

ای بردباری

چه روز غریبیست، عشق

ابرها دنبال یکدیگر می گردند

برای سوراخ کردن آسمان، پیش چشمان ما

دستانت را به من بده

چه روز غریبیست، عشق
ابرها دنبال یکدیگر می گردند
هر کاری کردن و ضرر کردن
و رفتن به ژرفا، برای جوییدن

برخیز، بالا بیا، تا من

در هر راهی، می درخشد نور تو

چه کسی می داندف شاید روزی فرصتی داشته باشیم

گردش فصلی دیگر

نودت را دعای خیر می کنم (اگه درست نیست بگین لطفن)

چه خوشبختم من!

بردباری

چه روز غریبیست، عشق

روشنایی های میان ابرها

می مانند میان خوب و بد

همه نهفته، نهفته میان رگ ها

چه لبخندی میزنی تو، هیچ کس (امیدوارم درست باشه)

مرا چه نگاهی میکنی، هیچ کس

آنسوتر، ماهواره ها و بادبادک ها تو را دنبال می کنند

فردا خواهد رسید

نور تو می درخشد در هر راهی

Postavljeno od Farrokh u Čet, 30/08/2012 - 16:49
Autorovi komentari:

99words-it.blogfa.com

zahvaljeno 1 put
Gost zahvalio 1 put
Više prijevoda od "pazienza"
Talijanski → Perzijski - Farrokh
Komentari