رویاهای شیرین

Engleski

Sweet Dreams

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

I wanna use you and abuse you
I wanna know what's inside you
(Whispering) Hold your head up, movin' on
Keep your head up, movin' on
Hold your head up, movin' on
Keep your head up, movin' on
Hold your head up, movin' on
Keep your head up, movin' on
Movin' on!

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

I'm gonna use you and abuse you
I'm gonna know what's inside
Gonna use you and abuse you
I'm gonna know what's inside you

Video
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

رویاهای شیرین

رویاهای شیرین از این ساخته شده اند
من که هستم که این ادعا را رد کنم؟
به دور دنیا و در هفت دریا سفر کرده ام
هرکسی در جستجوی چیزیست
برخی از انها می خواهند از تو استفاده کنند
برخی از انها می خواهند مورد استفاده ی تو قرار گیرند
برخی از انها می خواهند از تو سو استفاده کنند
برخی از انها می خواهندتو از انها سواستفاده کنی

رویاهای شیرین از این ساخته شده اند
من که هستم که این ادعا را رد کنم؟
به دور دنیا و در هفت دریا سفر کرده ام
هرکسی در جستجوی چیزیست
برخی از انها می خواهند از تو استفاده کنند
برخی از انها می خواهند مورد استفاده ی تو قرار گیرند
برخی از انها می خواهند از تو سو استفاده کنند
برخی از انها می خواهندتو از انها سواستفاده کنی

من میخواهم تو را مورد استفاده و سو استفاده قرار دهم
من میخواهم بدانم درون تو چیست
(زمزمه کنان) سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
سرت را بالا بگیر و حرکت کن
حرکت کن

رویاهای شیرین از این ساخته شده اند
من که هستم که این ادعا را رد کنم؟
به دور دنیا و در هفت دریا سفر کرده ام
هرکسی در جستجوی چیزیست
برخی از انها می خواهند از تو استفاده کنند
برخی از انها می خواهند مورد استفاده ی تو قرار گیرند
برخی از انها می خواهند از تو سو استفاده کنند
برخی از انها می خواهندتو از انها سواستفاده کنی

من میخواهم تو را مورد استفاده و سو استفاده قرار دهم
من میخواهم بدانم درون تو چیست

Postavljeno od yasi u Ned, 25/09/2011 - 18:44
Autorovi komentari:

Really nice song...

zahvaljeno 3 puta
Gost zahvalio 3 puta
0
Vaš glas: Nema
Komentari