زمان

Engleski

Time

Time, flowing like a river
Time, beckoning me
Who knows when we shall meet again
If ever
But time
Keeps flowing like a river
To the sea

Goodbye my love,
Maybe for forever
Goodbye my love,
The tide waits for me
Who knows when we shall meet again
If ever
But time
Keeps flowing like a river (on and on)
To the sea, to the sea

Till it's gone forever
Gone forever
Gone forevermore

Goodbye my friends,
Maybe forever
Goodbye my friends,
The stars wait for me
Who knows where we shall meet again
If ever
But time
Keeps flowing like a river (on and on)
To the sea, to the sea

Till it's gone forever
Gone forever
Gone forevermore

Postavljeno od mefisto17 u Ned, 27/11/2011 - 23:33
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

زمان

زمان، همانند یک رود می گذرد

زمان، به من اشاره می کند

او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم

در هر صورت

ولی زمان،

همچنان مانند رودی می گذرد

و به دریا می ریزد

خداحافظ عشق من

شاید برای همیشه

خداحافظ عشق من

جریانات برای من منتظر می مانند

او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم

در هر صورت

ولی زمان،

همچنان مانند رودی می گذرد

و به دریا می ریزد

تا زمانی که او برای همیشه رفته است

برای همیشه رفته است

برای همیشه رفته است

خداحافظ دوستان من

شاید برای همیشه

خداحافظ دوستان من

ستاره ها برای من منتظر می مانند

او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم

در هر صورت

ولی زمان،

همچنان مانند رودی می گذرد

و به دریا می ریزد

تا زمانی که او برای همیشه رفته است

برای همیشه رفته است

برای همیشه رفته است

Postavljeno od edris1000 u Ned, 22/01/2012 - 16:59
zahvaljeno 2 puta
KorisnikTime ago
Alkan2 godine 6 tjedana
Gost zahvalio 1 put
Komentari