اجازه نده درونت نمایان شود (Don't Let It Show)

Angol

Don't Let It Show

If it's getting harder to face every day
Don't let it show, don't let it show
Though it's getting harder to take what they say
Just let it go, just let it go
 
And if it hurts when they mention my name
Say you don't know me
And if it helps when they say I'm to blame
Say you don't own me
 
Even if it's taking the easy way out
Keep it inside of you
Don't give in
Don't tell them anything
Don't let it
Don't let it show
 
Even though you know it's the wrong thing to say
Say you don't care, say you don't care
Even if you want to believe there's a way
I won't be there, I won't be there
 
But if you smile when they mention my name
They'll never know you
And if you laugh when they say I'm to blame
They'll never own you
 
Even if you feel you've got nothing to hide
Keep it inside of you
Don't give in
Don't tell them anything
Don't let it
Don't let it show
 
Kűldve: edris1000 Vasárnap, 22/01/2012 - 17:26
Last edited by Miley_Lovato on Péntek, 30/09/2016 - 17:55
Align paragraphs
Perzsa translation

اجازه نده درونت نمایان شود

اگر هر روز مواجه شدن با مشکلات سخت تر می شود
 
اجازه درونت نده نمایان شود، اجازه نده درونت نمایان شود
 
با این که هضم کردن حرف هایشان سخت تر می شود،
 
بگذار تا غم ها بروند، بگذار تا غم ها بروند
 
و اگر با به زبان آوردن اسمت، دچار ضربه روحی می شوی،
 
به آن ها بگو که تو را نمی شناسند
 
و هنگامی که تو را سرزنش می کنند،
 
به آن ها بگو که به آن ها تعلق نداری
 
حتی اگر طغیان، آسان ترین راه برون رفت از مشکلات است،
 
درد هایت را درونت نگاه دار
 
تسلیم نشو
 
به آن ها چیزی نگو
 
نگذار
 
نگذار درونت نمایان شود
 
حتی اگر میدانی که گفتن این چیز اشتباه است،
 
به آن ها بگو که برای تو اهمیتی ندارد، به آن ها بگو که برای تو اهمیتی ندارد
 
حتی اگر می خواهی باور کنی که در آن جا راهی وجود دارد،
 
نمی خواهم آن جا باشم، نمی خواهم آن جا باشم
 
اما اگر وقتی که اسمت را صدا می زنند، خوشحال می شوی،
 
آن ها هیچ وقت تو را نخواهند شناخت
 
و اگر وقتی تو را سرزنش می کنند، می خندی،
 
آن ها هیچ وقت مالک تو نخواهند بود
 
حتی اگر فکر می کنی که چیزی برای پنهان کردن نداری،
 
همه چیز را در خودت محفوط نگاه دار
 
تسلیم نشو
 
به آن ها چیزی نگو
 
نگذار
 
نگذار درونت نمایان شود
 
Kűldve: edris1000 Vasárnap, 22/01/2012 - 17:27
Hozzászólások