بی سروته بی اسم و نشون (Endless, Nameless )

Perzsa translation

بی سروته بی اسم و نشون

سکوت
من اینجام
من اینجام
ساکت
 
واضح و روشن
این واقعیت منه
من
مرده ام
 
مادر
 
مرگ
با خشونت
هیجان
درست همینجا
 
مرده
برو به جهنم
من اینجام
درست همین جا
 
او!
 
هیچ کس
 
مرگ
چیزیه که من هستم
برو به جهنم
برو زندان
بعد از اون
جنایت
من اینجام
یه فرصت داری
مرده
 
بمیر!
 
Kűldve: esther_ster Szombat, 26/05/2012 - 18:42
thanked 1 time
FelhasználóTime ago
shahab.khadem3 év 46 hét
Angol

Endless, Nameless

Hozzászólások