Ќе чекам (I'll Be Waiting)

Angol

I'll Be Waiting

Hold me closer one more time,
Say that you love me in your last goodbye,
Please forgive me for my sins,
Yes, I swam dirty waters,
But you pushed me in,
I've seen your face under every sky,
Over every border and on every line,
You know my heart more than I do,
We were the greatest, me and you,
 
But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,
 
Let me stay here for just one more night,
Build your world around me,
And pull me to the light,
So I can tell you that I was wrong,
I was a child then, but now I'm willing to learn,
 
But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
 
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,
 
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
I know I left you speechless,
I'll be waiting,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you.
 
Kűldve: Miley_Lovato Péntek, 18/11/2011 - 12:06
Last edited by atheros on Hétfő, 03/10/2016 - 12:01
videoem: 
Align paragraphs
Macedón translation

Ќе чекам

Држи ме близу уште еднаш,
Кажи ми дека ме сакаш во последното збогување
Те молам, прости ми за сите мои гревови
Да, пливав во нечисти води
Но ти ме турна во нив
Ти го имам видено лицето под секакво небо
Надвор од секоја граница и на секоја линија
Ми го познаваш срцето подобро од мене,
Бевме најдобри, јас и ти
 
Но времето беше против нас,
И имаше милји меѓу нас
Небото плачеше
Знам дека те оставив без зборови
Но, сега небото се расчисти и е сино
И мојата иднина ја гледам покрај тебе
 
Ќе те чекам, кога ќе си подготвен да ме сакаш пак
Кренав раце,
Сè ќе сторам поинаку
Ќе бидам подобра кон тебе
Ќе те чекам, кога ќе си подготвен да ме сакаш пак
Кренав раце,
Ќе се сменам,
Ќе бидам подобра кон тебе
 
Дозволи ми да останам тука уште ноќ,
Изгради си го светот околу мене
И повлечи ме кон светлината
За да ти кажам дека погрешив,
Тогаш бев дете, ама сега сакам да научам
 
Но времето беше против нас,
И имаше милји меѓу нас
Небото плачеше
 
Знам дека те оставив без зборови
Но, сега небото се расчисти и е сино
И мојата иднина ја гледам покрај тебе
 
Ќе те чекам, кога ќе си подготвен да ме сакаш пак
Кренав раце,
Сè ќе сторам поинаку
Ќе бидам подобра кон тебе
Ќе те чекам, кога ќе си подготвен да ме сакаш пак
Кренав раце,
Ќе се сменам,
Ќе бидам подобра кон тебе
 
Времето против нас,
Милји помеѓу нас,
Небото плачеше,
Знам дека те оставив без зборови
Времето против нас,
Милји помеѓу нас,
Небото плачеше,
Знам дека те оставив без зборови,
Знам дека те оставив без зборови,
Ќе те чекам.
 
Ќе те чекам, кога ќе си подготвен да ме сакаш пак
Кренав раце,
Сè ќе сторам поинаку
Ќе бидам подобра кон тебе
Ќе те чекам, кога ќе си подготвен да ме сакаш пак
Кренав раце,
Ќе се сменам,
Ќе бидам подобра кон тебе
 
Kűldve: ivank23 Hétfő, 18/06/2012 - 22:49
Hozzászólások