در این زندگی (In This Life)

Angol

In This Life

I was nurtured I was sheltered
I was curious and young
I was searching for that something
Trying to find it on the run
Oh and just when I stopped looking
I saw just how far I'd come
In this life
In this life
 
You give me love
You give me light
Show me everything that's been happening
I've opened up my eyes
I'm following
Three steps fight an honest fight
Two hearts that can start a fire
One love is all I need
In this life
 
I have faltered I have stumbled
I have found my feet again
I've been angry and I've been shaken
Found a new place to begin
My persistance to make a difference
Has led me safe into your hands
In this life
In this life
 
You give me love
You give me light
Show me everything that's been happening
I've opened up my eyes
I'm following
Three steps fight an honest fight
Two hearts that can start a fire
One love is all I need
In this life
 
I was put here for a reason,
I was born into this world.
And I'm living and I'm believing
That I was meant to be your girl
In this life
In this life
 
You give me love
You give me light
Show me everything that's been happening
I've opened up my eyes
I'm following
Three steps fight an honest fight
Two hearts that can start a fire
One love is all I need
In this life
 
Kűldve: Armageddon68 Péntek, 04/05/2012 - 16:24
Align paragraphs
Perzsa translation

در این زندگی

من پرورش یافتم به من پناه داده شد
من کنجکاو و جوان بودم
من برای آن چیز جستجو می کردم
سعی می کنم در حال فرار کردن پیداش کنم
آه و درست وقتی که من دست از گشتن بر داشتم
دیدم که تا چه حد می توانم بیام
در این زندگی
در این زندگی
 
تو به من عشق دادی
تو به من روشنایی دادی
همه اتفاقهایی رو که افتاده بهم نشون بده
من دارم چشمامو باز می کنم
دارم پیروی می کنم
سه تاکتیک مبارزه در یک مبارزه صادقانه
دو تا قلب می تونند آتش ایجاد کنند
یک عشق همه چیزیه که من می خوام
در این زندگی
 
من سست شدم من تصادف کردم
من دوباره رد پاهام رو پیدا کردم
من عصبانی و متزلزل بودم
جای جدیدی برای شروع کردن پیدا کردم
تداوم من برای ایجاد تفاوت
باعث شده که با امنیت در دستان تو قرار بگیرم
در این زندگی
در این زندگی
 
تو به من عشق دادی
تو به من روشنایی دادی
همه اتفاقهایی رو که افتاده بهم نشون بده
من دارم چشمامو باز می کنم
دارم پیروی می کنم
سه تاکتیک مبارزه در یک مبارزه صادقانه
دو تا قلب می تونند آتش ایجاد کنند
یک عشق همه چیزیه که من می خوام
در این زندگی
 
من در اینجا برای دلیلی قرار داده شده بودم
من در این دنیا به دنیا اومده بودم
و من زندگی می کنم و باور دارم
که من دختر شما بوده ام
در این زندگی
در این زندگی
 
تو به من عشق دادی
تو به من روشنایی دادی
همه اتفاقهایی رو که افتاده بهم نشون بده
من دارم چشمامو باز می کنم
دارم پیروی می کنم
سه تاکتیک مبارزه در یک مبارزه صادقانه
دو تا قلب می تونند آتش ایجاد کنند
یک عشق همه چیزیه که من می خوام
در این زندگی
 
Kűldve: Ethree Szombat, 05/05/2012 - 19:17
Added in reply to request by Armageddon68
More translations of "In This Life"
Angol → Perzsa - Ethree
Hozzászólások