"خوشحال کردن تو" (Make You Happy)

Angol

Make You Happy

All I wanna do is make you happy x 6
 
Baby you ain't tryin',
If I said I'm upbeat, I'd be lying,
Show me what you're hiding,
But if this is love then watch me die on you.
 
All I wanna do is make you happy x 3
 
Maybe you can't hear me,
But I feel like screaming when you're near me,
Save me from your theories,
At the very least just let me cry on you.
 
Undervalued, I can't be far from the truth.
Maybe I knew, hardly a bolt from the blue.
 
All I wanna do is make you happy x 6
 
Love and hate each other,
If we can't get it together, you know we'll never ever ever.
Fix a heart don't break it,
 
Can't you see the love around you?
You know, you're crazy not to take it.
 
Undervalued, I can't be far from the truth.
Maybe I knew, hardly a bolt from the blue
 
All I wanna do is make you happy x 6
 
Whatchya gonna do? I am not over you. x 4
 
Never gonna give you up, never gonna shut you out
When's it gonna hit ya?
I'm never gonna let you down. x 4
 
All I wanna do is make you happy x 3
 
Kűldve: kimineh Péntek, 15/06/2012 - 09:46
Align paragraphs
Perzsa translation

"خوشحال کردن تو"

تنها کاری که میخوام بکنم خوشحال کردن توئه! x6
 
عزیزم تو تلاشی نمیکنی،
اگه بگم خوشحالم دارم بهت دروغ میگم
نشونم بده چیزی رو که داری قایم میکنی
اما اگه این عشقه پس ببین که من خودم رو برات میکشم
 
تنها کاری که میخوام بکنم خوشحال کردن توئه! 3x
 
شاید تو صدام رو نمیشنوی
اما من حس میکنم که دارم داد میزنم وقتی تو نزدیکمی
منو از حدس هات حفظ کن
دست کم بذار فقط گریه کنم به خاطرت
بی هیچ ارزشی،نمیتونم دور باشم از حقیقت
شاید حدس میزدم، یه رعد و برقی توی آسمون رو
 
تنها کاری که میخوام بکنم خوشحال کردن توئه! x6
عاشق و متنفر همدیگه باشیم
اگه نمیتونیم اینا رو کنار هم داشته باشیم،میدونی که هرگز نخواهیم تونست
یه قلب رو نشکن اونو درست کن
 
نمیتونی عشقی که اطرافت هست رو ببینی؟
میدونی چیه،تو باید دیوونه باشی که اونو به دست نیاری
بی هیچ ارزشی،نمیتونم دور باشم از حقیقت
شاید حدس میزدم، یه رعد و برقی توی آسمون رو
تنها کاری که میخوام بکنم خوشحال کردن توئه!
6x
چیکار میخوای بکنی؟ من دیگه از تو خوشم نمیاد 4
 
هیچوقت تورو از دست نمیدم،هیچوقت تورو نمیبازم
کی قراره این تو رو بزنه؟
من هیچوقت تو رو عصبانی نخواهم کرد
تنها کاری که میخوام بکنم خوشحال کردن توئه! x3
 
Kűldve: kimineh Péntek, 15/06/2012 - 09:51
Fordítás forrása:
Idioms from "Make You Happy"
Hozzászólások