بیشتر از کافی

Angol

More Than Enough

Verse:
Jehovah Jireh, my provider
You're more than enough for me.
Jehovah Rapha, You're my healer,
by Your stripes, I have been set free.

Jehovah Shamma, You are with me
and You supply all of my needs;
You are more than enough,
You are much more than enough,
You are more than enough for me.

Chorus 1:
Jehovah Jireh, my provider
You are more than enough for me.
Jehovah Rapha, You're my healer,
by Your stripes, I've been set free.

Jehovah Shamma, You are with me,
You supply all my needs;

You're more than enough,
more than enough,
more than enough for me.

Chorus 2:
Jehovah Jireh, my provider
You are more than enough for me.
Jehovah Rapha, You're my healer,
by Your stripes, I've been set free.

Jehovah Shamma, You are with me,
You supply all my needs;
You are...

Vamp:
More than enough,
more than enough.

Ending:
More than enough for me.

Videó
Videó megtekintése
Try to align
Perzsa

بیشتر از کافی

جهوا جیره، تامین کننده ی من
تو از کافی برای من بیشتری
جهوا رافا، تو تسکین بخش من هستی
بوسیله ی باریکه های تو، من آزاد شده ام

جهوا شما، تو با من هستی
تو تمام نیاز هام رو تامین می کنی
تو بیشتر از کافی هستی
تو خیلی بیشتر از کافی هستی
تو بثشتر از کافی هستی

جهوا جیره، تامین کننده ی من
تو از کافی برای من بیشتری
جهوا رافا، تو تسکین بخش من هستی
بوسیله ی باریکه های تو، من آزاد شده ام

جهوا شما، تو با من هستی
تو تمام نیاز هام رو تامین می کنی
تو بیشتر از کافی هستی
تو خیلی بیشتر از کافی هستی
تو بثشتر از کافی هستی

Kűldve: ronak-19 Péntek, 10/08/2012 - 09:05
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
0
Értékelésed: Nincs
Please help to translate "More Than Enough "
Hozzászólások