ماتم کافیه

Angol

No More Sorow

Are you lost, In your lies?
Do you tell yourself, I don't realize?
Your crusade's a disguise.
Replace freedom with fear,
You trade money for lives.

I'm aware of what you've done.

No, no more sorrow.
I've paid for your mistakes.
Your time is borrowed.
Your time has come to be replaced.

I see pain, I see need.
I see liars and thieves,
Abuse power with greed.
I had hope, I believed.
But I'm beginning to think that I've been deceived.

You will pay for what you've done.

No, no more sorrow.
I've paid for your mistakes.
Your time is borrowed.
Your time has come to be replaced.

Thieves and hypocrites.
Thieves and hypocrites.
Thieves and hypocrites.

No, no more sorrow.
I've paid for your mistakes.
Your time is borrowed.
Your time has come to be replaced.

No more sorrow.
I've paid for your mistakes.
Your time is borrowed.
Your time has come to be replaced.

Your time has come to be replaced.
Your time has come to be erased.

Videó
Videó megtekintése
Try to align
Perzsa

ماتم کافیه

توی دروغهات گم شدی؟
به خودت میگی:"من متوجه نمیشم"؟
جنبش تو یه لباس مبدله
آزادی رو با ترس عوض کن
تو زندگی رو با پول میخری

من میدونم که تو چی کار کرده ای

نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره

من رنج و نیاز میبینم
من دزدها و دروغگوها رو میبینم
طمع باعث میشه از قدرت سو استفاده کنند
من امیدوار بودم و باایمان
اما کم کم دارم حس میکنم که من رو گول زدند

تو به زودی برای کاری که کردی مجازات میشی

نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره

دزدها و آدمهای دو رو
دزدها و آدمهای دو رو
دزدها و آدمهای دو رو

نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره

نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره

حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
حالا وقتشه که فراموش بشی

Kűldve: minuch Péntek, 01/06/2012 - 08:27
thanked 4 times
FelhasználóTime ago
tina_alfideh2 év 40 hét
edris10002 év 42 hét
Guests thanked 2 times
5
Értékelésed: Nincs Átlag: 5 (2 szavazat)
FelhasználóPosted ago
tina_alfideh2 év 40 hét
5
edris10002 év 42 hét
5
Hozzászólások