Vo ovaa koshula (Во оваа кошула) [ In This Shirt ]

Angol

In This Shirt

I am lost, in our rainbow, now our rainbow has gone,
 
Overcast, by your shadow, as our worlds move on,
 
But in this shirt, I can be you, to be near you for a while,
 
There's a crane, knocking down all those things, that we were,
 
I awake, in the night, to hear the engines purr,
 
There's a pain, it does ripple through my frame, makes me lame,
 
There's a thorn, in my side, it's the shame, it's the pride...
 
Of you and me, ever changing, moving on now, moving fast,
 
And his touch, must be wanted, must become, through your ask,
 
But I need Jake to tell you, that I love you, it never rests,
 
And I've bled every day now, for a year, for a year,
 
I did send you a note on the wind for to read....
 
... Our names there together must have fallen like a seed...
 
... To the depths of the soil buried deep in the ground,
 
On the wind, I could hear you, call my name, held the sounds,
 
I am lost,
 
I am lost, in our rainbow, now our rainbow has gone,
 
I am lost, in our rainbow, now our rainbow has gone,
 
I am lost.
 
Kűldve: jaimepapier Péntek, 18/05/2012 - 19:15
videoem: 
Align paragraphs
Macedón translation

Vo ovaa koshula (Во оваа кошула)

Јас сум изгубен во нашето виножито, сега нашето виножито веќе го нема,
прекриено од нашата сенка, како што нашите светови се движат,
Но во оваа кошула, јас можам да бидам ти, да бидам близу тебе за некое време,
Но во оваа кошула, јас можам да бидам ти, да бидам близу тебе за некое време,
 
Булдужер ги турка сите оние нешта што бевме порано,
Јас се будам во ноќта за да го слушнам брчењето на машините,
Има една болка која ја разбранува мојата рамка, правејќи ме неподвижен,
Има еден трн на мојата страна, тоа е срамот, тоа е гордоста...
 
На нас, секогаш менувајќи се, одејќи напред ссега, одејќи брзо,
и неговиот допир, мора да биде посакуван, мора да стане, преку твојата цена,
Но ми треба Џејк да ти каже, дека те сакам, никогаш не се одмара тоа,
И крварев секој ден до сега, една година, една година,
 
Ти испратив порака преку ветерот за читање...
... Нашите имиња таму заедно сигурно паднале како семе...
... Во длабочините на почвата, закопани длабоко во земјата,
во ветерот можам да те слушнам, како го повикуваш моето име, задржувајќи ги звуците,
 
Јас сум изгубен,
Јас сум изгубен во нашето виножито, сега нашето виножито веќе го нема,
Јас сум изгубен во нашето виножито, сега нашето виножито веќе го нема,
Јас сум изгубен.
 
Kűldve: lymer5 Hétfő, 12/03/2012 - 19:49
Hozzászólások