Скали до рајот (Stairway To Heaven)

Angol

Stairway To Heaven

There's a lady who's sure
All that glitter is gold
And she's buying a stairway to heaven.
When she gets there she knows
If the stores are all closed
With a word she can get what she came for.
Ooh, ooh, and shes buying a stairway to heaven.

There's a sign on the wall
But she wants to be sure
'cause you know sometimes words have two meanings.
In a tree by the brook
There's a songbird who sings,
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it makes me wonder.

There's a feeling I get
When I look to the west,
And my spirit is crying for leaving.
In my thoughts I have seen
Rings of smoke through the trees,
And the voices of those who stand looking.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it really makes me wonder.

And its whispered that soon
If we all call the tune
Then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn
For those who stand long
And the forests will echo with laughter.

If there's a bustle in your hedgerow
Don't be alarmed now,
It's just a spring clean for the may queen.
Yes, there are two paths you can go by
But in the long run
There's still time to change the road youre on.
And it makes me wonder.

Your head is humming and it wont go
In case you don't know,
The piper's calling you to join him,
Dear lady, can you hear the wind blow,
And did you know
Your stairway lies on the whispering wind.

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul.
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold.
And if you listen very hard
The tune will come to you at last.
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll.

And she's buying a stairway to heaven.

Last edited by Future Dr. Juanita on Péntek, 19/06/2015 - 09:53
Videó megtekintése
Try to align
Macedón translation

Скали до рајот

Има една дама која е сигурна
Дека се што светка е злато
И таа купува скали до рајот
Кога ќе пристигне таму таа знае
Дека и ако сите продавници се затворени
Со еден збор може да добие она по што дошла
Ох, ох и таа купува скали до рајот

Има знак на ѕидот
Но таа сака да биде сигурна
Бидејќи знаеш, зборовите понекогаш имаат две значења
На дрвото покрај потокот
Птичка песнопојка пее
Понекогаш сите наши мисли се погрешно сфатени
Ох, се прашувам
Ох, се прашувам

Има едно чувство кое ме обзема
Кога гледам кон западот
И мојот дух плаче за заминување
Во моите мисли веќе видов
Прстени од дим околу дрвјата
И гласови на оние кои стојат гледајќи
Ох, се прашувам
Ох, навистина се прашувам

Се шушка дека наскоро
Ако сите ја засвириме истата песна
Свирачот ќе не однесе до објаснувањето
И нов ден ќе зазори
За оние кои чекаат долго
И шумите ќе одекнат со смеа

Ако има врева во твоите грмушки
Немој да паничиш
Тоа е само пролетно спремање за мајската кралица
Да, постојат две патишта по кои можеш да одиш
Но гледано долгорочно
Секогаш има време да го смениш патот по кој одиш
Ох, се прашувам

Во главата си потпевнуваш и не сака да престане
Во случај да не знаеш
Свирачот те повикува да му се придружиш
Драга дамо, го слушаш ли ветрот како дува
И дали знаеш
Твоите скали лежат на ветрот што шепоти

И додека ние пролетуваме по патот
Нашите сенки се повисоки од нашите души
Таму чекори една дама која сите ја познаваме
Која зрачи со бела светлина и сака да покаже
Како се се претвора во злато
И ако внимателно слушаш
Песната конечно ќе дојде и до тебе
Кога сите се едно и едно е сите
Да се биде камен, а не да се тркалаш

И таа купува скали до рајот

Kűldve: KaterinaMKD Hétfő, 12/03/2012 - 19:42
thanked 11 times
FelhasználóTime ago
barsiscev2 év 36 hét
Guests thanked 10 times
Please help to translate "Stairway To Heaven"
Hozzászólások