دارم با ماه حرف می زنم (Talking to the moon)

Angol

Talking to the moon

 

I know you're somewhere out there
Somewhere far away
I want you back
I want you back
My neighbors think
I'm crazy
But they don't understand
You're all I have
You're all I have

Chorus:

At night when the stars
light up my room
I sit by myself

Talking to the Moon
Trying to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

I'm feeling like I'm famous
The talk of the town
They say
I've gone mad
Yeah
I've gone mad
But they don't know
what I know

Cause when the
sun goes down
someone's talking back
Yeah
They're talking back

Chorus:
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Trying to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

Ahh Ahh,
Ahh Ahh,

Do you ever hear me calling?
Cause every night
I'm talking to the moon
Still trying to get to you

In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

I know you're somewhere out there
Somewhere far away

Kűldve: anastasia_ninhs Kedd, 28/06/2011 - 10:44
Videó megtekintése
Try to align
Perzsa translation

دارم با ماه حرف می زنم

Versions: #1#2#3#4#5#6#7#8#9

می دونم که تو یه جایی اون بیرونی
یه جایی اون دورها
میخوام که برگردی
میخوام که برگردی
همسایه هام فکر میکنن
من دیوونه ام
اما اونا نمی فهمن
تو همه چیزمی
تو تمام دارایی منی

شبا وقتی ستاره ها
اتاق منو روشن می کنن
من تنها می شینم

و با ماه حرف می زنم
سعی می کنم به تو برسم
تو آرزوهایی که با تو دارم
از طرفی
تو هم با من حرف می زنی
کسی که تنها نشسته
داره با ماه حرف میزنه

من فکر می کنم که مشهور شدم
حرفای مردم شهر
اونا می گن
من دیوونه شدم
آره
من دیوونه شدم
اما اونا نمی دونن
چیزی که من میدونم

چون وقتی خورشید غروب می کنه
یه نفر داره در مورد من حرف می زنه
آره
اونا دارن در مورد من حرف میزنن

شبا وقتی ستاره ها
اتاقمو روشن می کنن
تنها میشینم
و با ماه حرف میزنم
سعی می کنم به تو برسم
تو آرزوهایی که با تو دارم
از طرفی
تو هم داری با من حرف می زنی
یا اینکه من احمقم؟
کسی که تنها نشسته
داره با ماه حرف میزنه

تا حالا صدامو شنیدی
آخه هرشب
من دارم با ماه حرف می زنم
هنوزم دارم سعی می کنم به تو برسم
.
.
.

Kűldve: sungirl_u Szombat, 18/08/2012 - 05:33
thanked 1 time
FelhasználóTime ago
orkideh3 év 14 hét
Hozzászólások