ستاره شماری

English

Counting Stars

 

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard,
Said, no more counting dollars
We'll be counting stars, yeah we'll be counting stars

I see this life like a swinging vine
Swing my heart across the line
And my face is flashing signs
Seek it out and you shall find
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right
Doing the wrong thing
I feel something so wrong
Doing the right thing
I could lie, coudn't I, could lie
Everything that kills me makes me feel alive

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard,
Said, no more counting dollars
We'll be counting stars

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard,
Said, no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

I feel the love and I feel it burn
Down this river, every turn
Hope is a four-letter word
Make that money, watch it burn
Oh, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so wrong
Doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that downs me makes me wanna fly

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Everything that kills me makes feel alive

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be, we'll be, counting stars

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt

See video
  Coba rapikan
Persian

ستاره شماری

Versi: #1#2

چند وقتیه که من من دارم بد خواب میشم
و رویای آینده ای رو که خواهیم داشت می بینم
اما عزیزم من دارم من دارم به شدت دعا میکنم
که ما دیگه پول نمی شماریم
ما ستاره شماری خواهیم کرد آره ما ستاره هارو خواهیم شمرد

این زندگی تو چشم من مثل یک تاک در باده
قلب من رو در امتداد تکون میده
و از صورت من علائم روشن و خاموش میشن
دنبالش بگردی پیداش میکنی
پیر اما نه اونقد پیر
جوون هستم اما نه اون قد شجاع
من فقط اونچه که یادم دادن رو انجام میدم
چه حس درست بودنی دارم
از آنجام کاری به این اشتباهی
و چه حس بدی داری
از انجام کار درست
میتونم دروع بگم،نمیتونم، میتونم دروغ بگم
هرچی که برام بده به من حس زنده بودن میده

چند وقتیه که من من دارم بد خواب میشم
و رویای آینده ای رو که خواهیم داشت می بینم
اما عزیزم من دارم من دارم به شدت دعا میکنم
که ما دیگه پول نمی شماریم
ما ستاره شماری خواهیم کرد آره ما ستاره هارو خواهیم شمرد

چند وقتیه که من من دارم بد خواب میشم
و رویای آینده ای رو که خواهیم داشت می بینم
اما عزیزم من دارم من دارم به شدت دعا میکنم
که ما دیگه پول نمی شماریم
ما ستاره شماری خواهیم کرد آره ما ستاره هارو خواهیم شمرد

من عشق رو حس میکنم و درد اونو
در امتداد این رودخانه، در هر پیچ
امید چهار حرف داره
پول به دست بیار و به بادش بده
اما من اونقدرا هم پیر نیستم
جوونم اما اونقدم بی احتیاط نیستم
فکر نکنم دنیا باور کردنی باشه
من فقط اونچه که یادمون دادن رو انجام میدم
چه حس بدی دارم
از انجام کار درست
میتونم دروغ بگم، نمیتونم، میتونم دروغ بگم
هر چی که غرقم میکنه باعث میشه بخوام پرواز کنم

چند وقتیه که من من دارم بد خواب میشم
و رویای آینده ای رو که خواهیم داشت می بینم
اما عزیزم من دارم من دارم به شدت دعا میکنم
که ما دیگه پول نمی شماریم
ما ستاره شماری خواهیم کرد آره ما ستاره هارو خواهیم شمرد

چند وقتیه که من من دارم بد خواب میشم
و رویای آینده ای رو که خواهیم داشت می بینم
اما عزیزم من دارم من دارم به شدت دعا میکنم
که ما دیگه پول نمی شماریم
ما ستاره شماری خواهیم کرد آره ما ستاره هارو خواهیم شمرد

پول بدست بیار
به بادش بده
تو رودخونه آواز بخون
درساتو یاد گرفتی

پول بدست بیار
به بادش بده
تو رودخونه آواز بخون
درساتو یاد گرفتی

پول بدست بیار
به بادش بده
تو رودخونه آواز بخون
درساتو یاد گرفتی

پول بدست بیار
به بادش بده
تو رودخونه آواز بخون
درساتو یاد گرفتی

هرچی که برام بده حس زندگی به من میده

چند وقتیه که من من دارم بد خواب میشم
و رویای آینده ای رو که خواهیم داشت می بینم
اما عزیزم من دارم من دارم به شدت دعا میکنم
که ما دیگه پول نمی شماریم
ما ستاره شماری خواهیم کرد آره ما ستاره هارو خواهیم شمرد

چند وقتیه که من من دارم بد خواب میشم
و رویای آینده ای رو که خواهیم داشت می بینم
اما عزیزم من دارم من دارم به شدت دعا میکنم
که ما دیگه پول نمی شماریم
ما ستاره شماری خواهیم کرد آره ما ستاره هارو خواهیم شمرد

پول بدست بیار
به بادش بده
تو رودخونه آواز بخون
درساتو یاد گرفتی

پول بدست بیار
به بادش بده
تو رودخونه آواز بخون
درساتو یاد گرفتی

Dikumpulkan oleh jordin2008 pada hari Sel, 16/07/2013 - 05:42
7 orang berterima kasih
Pengguna Waktu
pharmacy_f43 pekan 4 hari
anita_goddess51 pekan 2 hari
Tamu berterima kasih 5 kali
5
Your rating: Nihil Rating rata-rata: 5 (1 vote)
Mohon bantuan untuk menerjemahkan "Counting Stars"
Pengguna Waktu posting
anita_goddess51 pekan 2 hari
5
Komentar
anita_goddess     Juli 28th, 2013
5
sisay     September 23rd, 2013

tnx for your effort