عجب احمقی هستم من (Fool That I Am)

Inglese

Fool That I Am

Fool that I am for falling in love with you
And fool that I am for thinking you loved me too

You took my heart then played the part of little coquette
And my dreams just disappeared like the smoke from a cigarette

Fool that I am for hoping you'd understand
And thinking you would listen to all of the things
The things I had planned

But we couldn't see eye to eye
So darling
Darling
Darling this is goodbye

Oh
I still care
Ooh
I still care
Fool that I am

Postato da Domi Nika Gio, 15/12/2011 - 21:21
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

عجب احمقی هستم من

عجب احمقی هستم من که عاشقت شدم
و عجب احمقی هستم که فکر میکردم تو هم عاشق منی

تو دلم رو بردی و بعد واسم نقش بازی کردی
و رؤیاهام مثل دود سیگار ناپدید شد

عجب احمقی بودم که امیدوار بودم تو بفهمی
و فکر میکردم که تو به حرفهام گوش میدی
به نقشه هایی که کشیده بودم

اما ما نتونستیم تو چشم هم نگاه کنیم
پس عزیزم
عزیزم
عزیزم این یه خداحافظیه

اما
هنوز واسم مهمی
اوه
هنوز واسم مهمی
عجب احمقی هستم من

Postato da saharhekmat Lun, 05/03/2012 - 20:57
ringraziato 5 volte
Utente Tempo fa
yaserBoleydei2 anni 4 settimane
masih3 anni 33 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 3 volte
Commenti