بهشت خواهد فهمید (Heaven Will Know)

Inglese

Heaven Will Know

When I`m down and feeling blue
I close my eyes, oh, just to be with you
I`m a dreamer and you know
You are my woman and I`ll never go
God put an angel here on earth
Who gave me more than all I`m worth
You are my angel in the night
In the darkness you`re the light

Heaven will know, oh, heaven will know my love will grow baby
Heaven will know, that I need you so, I can`t say goodbye lady
Heaven will know that I`ll never let go and I`ll stay until my heart stands still
No matter what baby, be what you are
Heaven, send me an angel
Heaven, send me a star

Don`t let me down, take my hand
Now and forever, be my friend
Take my Loving heart tonight
You are a woman till the morning light
I dry the tears I`ve never shown ( never shown)
An empty house I call my own
You are my angel in the night
In the darkness you`re the light

And it`s more than a passing phase
And it`s more than a few nice days
And it`s more than i`ve ever known
and I`ll never be alone

Postato da Milan31 Mar, 15/05/2012 - 12:22
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

بهشت خواهد فهمید

وقتی من غمگین و افسرده ام
چشمانم رو می بندم، آه، تا فقط با تو باشم
من یه خیال پردازم و تو میدونی
تو زن منی و من هرگز نخواهم رفت
خدا فرشته ای در اینجا بر روی زمین قرار داد
که بیشتر از آنچه که ارزش دارم به من داد
تو فرشته ی من در شبی
تو در تاریکی نوری

بهشت خواهد فهمید، آه، بهشت خواهد فهمید که عشق من رشد خواهد کرد عزیز
بهشت خواهد فهمید، که من به تو نیاز دارم پس، نمی تونم بگم خداحافظ خانوم
بهشت خواهد فهمید که من هرگز اجازه ی رفتن نخواهم داد و خواهم ماند تا اینکه قلبم از تپش بایسته
مهم نیست چه عزیزی، هر چه هستی باش
بهشت، برام یه فرشته می فرستد
بهشت، برام یه ستاره می فرستد

نزار زمین بخورم، دستمو بگیر
الان و برای همیشه، دوستم باش
قلب عاشقم رو امشب بگیر
تو یه زنی تا روشنایی صبح
من اشکهایی که هرگز نشونشون نداده ام خشک می کنم (هرگز نشون داده نشده)
یه خونه ی خالی که مال خودم می ناممش
تو فرشته ی من در شبی
در تاریکی تو نوری

و این بیشتر از یه دوره ی گذراست
و این بیشتر از چند روز زیباست
و این بیشتر از آن بوده که تابحال فهمیده ام
و هرگز تنها نخواهم بود

Postato da m_fandrousi Dom, 27/05/2012 - 04:14
ringraziato 7 volte
Utente Tempo fa
edris10003 anni 26 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 6 volte
Altre traduzioni di "Heaven Will Know"
Inglese → Persiano - m_fandrousi
5
UtentePubblicata da
edris10003 anni 26 settimane
5
Commenti