من برميگردم (I'll be back)

من برميگردم

من برميگردم
تو دوباره منو پيدا ميكني
اونوقت من برميگردم
هيچكس نميتونه بيشتر از من تو رو دوست داشته باشه
ناگهان چي شده
بايد چكار كنم
چطور ميتوني اينكار رو با من بكني
حرفهات رو باور كردم كه تا هميشه عاشقمي
قول دادي هرگز تغيير نميكنيم
ما تو آسمانها با هم جور شديم
خيلي واقعي بهم گفتي، من برميگردم
دوباره منو پيدا ميكني
وقتي برميگردم كه كسي نميتونه
تو برميگردي
تو برميگردي
بعد من رهات ميكنم
ميدونم نميتوني بدون من زندگي كني
من برميگردم
تو و من نميتونيم جدا باشيم
شايد داري اشتباه ميكني
اين زمانهاي سخت براي همه پيش مياد پس به خودت بيا
دوباره فكر كن! مهم نيست چند بار بهت ميگم
به حرفم گوش نميدي. حرفهام به سمت خودم برميگرده
من برميگردم
گوش كن عزيزم
باشه من برميگردم. ميزارم بري مثل يه مرد
پشت سرت مثل يه مرد مرده ساكت مي ايستم
بدون اذيت كردنت. هرگز متوجه نميشي
اما بهتره بدوني كه دست ازت برنميدارم
هرگز از انتظار دست نميكشم
در دنياي من هم همينطوره، من عشق توام و تو عشق من
لحظه اي رهات ميكنم، ميدونم كه برميگردي
پس وقتي سقوط ميكني نگران نباش، من برميگردم

Postato da orkideh Mar, 03/04/2012 - 13:10
Originale:
ringraziato 4 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 4 volte
Coreano

I'll be back

Video Lyrics
Vedi il video
Commenti