من برميگردم (I'll be back)

Coreano

I'll be back

I’ll be back 넌 다시 나를 찾을 거야. 그때 다시 내가 올 거야.
그 누구도 너를 나보다 사랑 할 순 없기에.

갑자기 이럼 어떡해 난 어떻게 하란 말야 네가 도대체
어떻게 이래 난 네가 날 영원히 사랑할거란 말 믿었단 말야.
약속했잖아 영원히 변하지 말자고 우리는 분명 맺어진 짝이라고
분명히 맞다고. 네가 그렇게 얘기했잖아.

I’ll be back 넌 다시 나를 찾을 거야. 그때 다시 내가 올 거야.
그 누구도 너를 나보다 사랑 할 순 없기에.
You’ll be back 너는 다시 돌아 올 거야 그래서 널 보내는 거야
나는 알아 네가 나 없인 못산단 것을 I’ll be back.

넌 난 우린 헤어질 수 가 없어 네가 착각을 하나 봐
이건 누구나 한번쯤 겪는 고비일 뿐이야 정신차려.
다시 생각해 아무리 말을 해 줘봐도 이미 넌
말을 듣지 않아 메아리로 돌아오잖아

I’ll be back 넌 다시 나를 찾을 거야. 그때 다시 내가 올 거야.
그 누구도 너를 나보다 사랑 할 순 없기에.
You’ll be back 너는 다시 돌아 올 거야 그래서 널 보내는 거야
나는 알아 네가 나 없인 못산단 것을 I’ll be back.

Listen baby girl
그래 돌아서줄게 멋지게 남자답게 놓아줄게
그리고 널 귀찮게 하지 않게 말없이 저 뒤에서
죽은 듯이 서서 바라볼게 너는 모르게 그냥 멀리서
아주 많이 떨어져서 나의 존재를 네가 완전히 잊어버리게 UH~

But you better know that I’m not giving you away
Will I ever stop waiting no way
It’ll be the same in my world I’m your boy You’re my Girl.
잠깐 그댈 보내지만 난 네가 다시 돌아올 거란
걸 알아 그러니 걱정 말아 네가 쓰러질 때 I’ll be back

Postato da minatkorea Ven, 05/11/2010 - 11:36
Ultima modifica mabushii Gio, 13/03/2014 - 03:09
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

من برميگردم

من برميگردم
تو دوباره منو پيدا ميكني
اونوقت من برميگردم
هيچكس نميتونه بيشتر از من تو رو دوست داشته باشه
ناگهان چي شده
بايد چكار كنم
چطور ميتوني اينكار رو با من بكني
حرفهات رو باور كردم كه تا هميشه عاشقمي
قول دادي هرگز تغيير نميكنيم
ما تو آسمانها با هم جور شديم
خيلي واقعي بهم گفتي، من برميگردم
دوباره منو پيدا ميكني
وقتي برميگردم كه كسي نميتونه
تو برميگردي
تو برميگردي
بعد من رهات ميكنم
ميدونم نميتوني بدون من زندگي كني
من برميگردم
تو و من نميتونيم جدا باشيم
شايد داري اشتباه ميكني
اين زمانهاي سخت براي همه پيش مياد پس به خودت بيا
دوباره فكر كن! مهم نيست چند بار بهت ميگم
به حرفم گوش نميدي. حرفهام به سمت خودم برميگرده
من برميگردم
گوش كن عزيزم
باشه من برميگردم. ميزارم بري مثل يه مرد
پشت سرت مثل يه مرد مرده ساكت مي ايستم
بدون اذيت كردنت. هرگز متوجه نميشي
اما بهتره بدوني كه دست ازت برنميدارم
هرگز از انتظار دست نميكشم
در دنياي من هم همينطوره، من عشق توام و تو عشق من
لحظه اي رهات ميكنم، ميدونم كه برميگردي
پس وقتي سقوط ميكني نگران نباش، من برميگردم

Postato da orkideh Mar, 03/04/2012 - 13:10
ringraziato 4 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 4 volte
Commenti