خطر بیکار بودن (The importance of being idle)

Inglese

The importance of being idle

I sold my soul for the second time
Cos the man, he don't pay me
I begged my landlord for some more time
He said “Son, the bill's waiting”

My best friend called me the other night
He said “Man, are you crazy?”
My girlfriend told me to get a life
She said “boy, you lazy”

But I don't mind
As long as there's a bed beneath the stars that shine
I'll be fine
If you give me a minute
A mans got a limit
You can't get a life if your heart's not in it

I don't mind
As long as there's a bed beneath the stars that shine
I'll be fine
If you give me a minute
A mans got a limit
I can't get a life if my hearts' not in it

I lost my faith in the summertime
Cos it don't stop raining
The sky all day's as black as night
But I love complaining

I begged my doctor for one more line
He said “Son, words fail me”
It ain't no place to be killing time
But I guess I'm just lazy

I don't mind
As long as there's a bed beneath the stars that shine
I'll be fine
If you give me a minute
A mans got a limit
I can't get a life if my hearts' not in it

Postato da Shermineh Ven, 03/08/2012 - 13:54
Ultima modifica jelenabrus Gio, 12/02/2015 - 19:18
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

خطر بیکار بودن

برای دومین بار روحمو فروختم
چون مرد، اون پول بهم نداد
به صاحبخونم برای زمان بیشتر التماس کردم
اون گفت پسر! صورت حساب ها منتظرتن
بهترین دوستم که شب های دیگه صدام می کرد
گفت: مرد! دیوونه شدی ؟
دوست دخترم که بهم گفته بود یه زندگی براش درست کنم
بهم گفت: پسر! تو تنبلی
من اهمیتی نمی دم
تا زمانی که تخت خوابی زیر ستاره هایی که می درخشن هست(زمین)
من خوب میشم
اگر تو بهم یه دقیقه مهلت بدی
مردی که یه محدوده ای رو می گیره(محدوده ی زمانی)
تو نمی تونی یه زندگی بسازی اگر دلت باهاش نباشه
من ایمانمو به تابستون از دست دادم
چون بارش بارون قطع نمیشد
آسمون تمام روز به مثل شب سیاه بود
اما من دوست دارم شکایت کنم
من به دکترم برای یه خط دیگها التماس کردم
اون گفت: پسر! کلمات منو ورشکسته می کنن
جایی برای سوزوندن زمان نیست
اما من حس می کنم فقط تنبلم
من اهمیتی نمی دم
تا زمانی که تخت خوابی زیر ستاره هایی که می درخشن هست(زمین)
من خوب میشم
اگر تو بهم یه دقیقه مهلت بدی
مردی که یه محدوده ای رو می گیره(محدوده ی زمانی)
تو نمی تونی یه زندگی بسازی اگر دلت باهاش نباشه

Postato da Shermineh Ven, 03/08/2012 - 14:13
ringraziato 2 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 2 volte
Altre traduzioni di "The importance of being idle"
Inglese → Persiano - Shermineh
Commenti