سلطان قلبها (King Of Hearts)

Inglese

King Of Hearts

You are the prince of charm
Seduction is your art
You'll never play my love
You're just my king of hearts
You are my king of hearts
 
If you're winning
You might as well admit it
And you can come and get it
Or you can just forget it, forget it
 
If you're winning
You might as well admit it
And you can come and get it
Or you can just forget it, forget it
 
You are the prince of charm
Seduction is your art
You'll never play my love
You're just my king of hearts
You are my king of hearts
 
You are the prince of charm
Seduction is your art
You'll never play my love
You're just my king of hearts
You are my king of hearts
 
Hear what you saying
Baby, why you gaming? It's obvious you playing
But you can just keep blaming, keep blaming
Keep playing, baby why you playing?
It's obvious you gaming
But you can just keep blaming, keep blaming
 
You are the prince of charm
Seduction is your art
You'll never play my love
You're just my king of hearts
You are my king of hearts
 
You are the prince of charm
Seduction is your art
You'll never play my love
You're just my king of hearts
You are my king of hearts
 
And we go, and we go go go go go go go
And we go, and we go go go go go go go
 
King of hearts, King of hearts, King of hearts, King of hearts
 
You are the prince of charm
Seduction is your art
You'll never play my love
You're just my king of hearts
You are my king of hearts
 
And we go, and we go go go go go
And we go, and we go go go go go
 
Postato da Armageddon68 Dom, 29/04/2012 - 13:38
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

سلطان قلبها

تو شاهزاده جذابیت هستی
فریبندگی هنر توست
هرگز با عشقم بازی نخواهی کرد
فقط تو سلطان قلبهای منی
تو سلطان قلبهای منی
 
در حال برنده شدن هستی
ممکن اعتراف نیز بکنی
و تو میتوانی بیایی و آنرا بگیری
یا میتوانی فراموشش کنی،فراموشش کنی
 
در حال برنده شدن هستی
ممکن اعتراف نیز بکنی
و تو میتوانی بیایی و آنرا بگیری
یا میتوانی فراموشش کنی،فراموشش کنی
 
تو شاهزاده جذابیت هستی
فریبندگی هنر توست
هرگز با عشقم بازی نخواهی کرد
فقط تو سلطان قلبهای منی
تو سلطان قلبهای منی
 
تو شاهزاده جذابیت هستی
فریبندگی هنر توست
هرگز با عشقم بازی نخواهی کرد
فقط تو سلطان قلبهای منی
تو سلطان قلبهای منی
 
بشنو آنچه را میگویی
عزیزم،چرا بازی میکنی؟واضح است که بازی میکنی
اما تو فقط میتوانی به مقصر دانستن ادامه بدهی،ادامه بدهی
به بازی کردن ادامه بده،عزیزم چرا بازی میکنی؟
واضح است که بازی میکنی
اما تو فقط میتوانی به مقصر دانستن ادامه بدهی،ادامه بدهی
 
تو شاهزاده جذابیت هستی
فریبندگی هنر توست
هرگز با عشقم بازی نخواهی کرد
فقط تو سلطان قلبهای منی
تو سلطان قلبهای منی
 
تو شاهزاده جذابیت هستی
فریبندگی هنر توست
هرگز با عشقم بازی نخواهی کرد
فقط تو سلطان قلبهای منی
تو سلطان قلبهای منی
 
وما میرویم،ما میرویم میرویم میرویم میرویم میرویم میرویم میرویم
وما میرویم،ما میرویم میرویم میرویم میرویم میرویم میرویم میرویم
 
سلطان قلبها،سلطان قلبها سلطان قلبها،سلطان قلبها،
 
تو شاهزاده جذابیت هستی
فریبندگی هنر توست
هرگز با عشقم بازی نخواهی کرد
فقط تو سلطان قلبهای منی
تو سلطان قلبهای منی
 
وما میرویم،ما میرویم میرویم میرویم میرویم میرویم
وما میرویم،ما میرویم میرویم میرویم میرویم میرویم
 
Postato da nazzanien Mer, 02/05/2012 - 15:27
Aggiunto su richiesta di Armageddon68
Commenti dell’autore:

enjoy it!
لذت ببرید!

Altre traduzioni di “King Of Hearts”
Inglese → Persiano - nazzanien
Cassie: 6 più popolari
Commenti fatti