با تو یا بدون تو (With or Without You)

traduzione in Persiano

با تو یا بدون تو

به اشکی که مانند سنگی کوچک در چشمانت نشسته است، نگاه کن
 
به خاری که کنارت روییده است، نگاه کن
 
منتظرت خواهم ماند
 
پیمانی که با من بستی، حیله ای بیش نبود. این از پیچیدگی روزگار است
 
با این حال، منتظرت خواهم ماند
 
با تو یا بدون تو
 
با تو یا بدون تو
 
از میان طوفان، به ساحل رسیدیم
 
هر چه داشتی به من دادی، ولی من بیشتر می خواهم
 
و من منتظرت می مانم
 
با تو یا بدون تو
 
با تو یا بدون تو
 
باشی یا نباشی، نمی توانم زندگی کنم
 
تو از من دور شدی
 
تو از من دور شدی
 
دست هایم به هم گره خورده است، بدنم کبود شده است
 
او مرا تنها گذاشته است، چیزی برای برنده شدن ندارم
 
چیزی برای باختن ندارم
 
تو از من دور شدی
 
تو از من دور شدی
 
با تو یا بدون تو
 
با تو یا بدون تو
 
باشی یا نباشی، نمی توانم زندگی کنم
 
آری
 
من و تو در شب های تابستان، مانند ستارگان خواهیم درخشید
 
من و تو در زمستان - که مانند کودکان ساده و معصوم است - خواهیم درخشید
 
یک قلب، یک امید، یک عشق
 
با تو یا بدون تو
 
با تو یا بدون تو
 
باشی یا نباشی، نمی توانم زندگی کنم
 
Postato da edris1000 Mer, 11/01/2012 - 11:11
ringraziato 7 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 7 volte
Inglese

With or Without You

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you
 

Altro

Per favore aiutaci a tradurre “With or Without You”
Commenti fatti
    ottobre 16th, 2012

Sorry but there were two errors in the lyrics ("you" instead of "she").
You might want to update your translation accordingly.