Si prega di tradurre "Ina, ina, gione" da Romeno (Arumeno) in Francese

Romeno (Arumeno)

Ina, ina, gione

Cum s'adar, lea featâ,
Șed mi minduiescu,
Cum s'adar, lea featâ,
Sâni ti isusescu?

Ina, ina, gione,
Ina isusea-mi,
Ina, ina, gione,
Înveastă tini ia-mi.

Cum s'adar, lea featâ,
Îmșata pirușeană,
Cum s'adar, lea feată,
Sâni ti ved niheamă?

Ina, ina, gione,
Ina tu livadi,
Ina, ina, gione,
Dada nu ni veadi.

Cum s'adar, lea featâ
Pirușeana meau,
Cum s'adar, lea featâ
Înveastă sâ'ni ti iau?

Ina, ina, gione,
Noi doi s'na lomu,
Ina, ina, gione,
Căruna s'nâ băgămu.


Vedi il video
Commenti