کاری که کردم (What I've Done)

traduzione in Persiano

کاری که کردم

دراین وداع
هیچ خونی نیست
هیچ عذری نیست
چون من پشیمانی راغرق کرده ام
درمیان حقیقت هزاران دروغ
 
بگذارکه بخشش بیاید
وکاری که کرده ام را
باخودبشویدوببرد
 
من باخودم روبروشدم
تااشتباهی که کردم راحذف کنم
تاخودم راپاک کنم
تابتوانم کاری که کرده ام را فراموش کنم
 
افکارت درموردمن را
پشت سربگذار
زیراکه من این لوح راپاک کرده ام
به کمک دستان
تردید
 
بگذارکه بخشش بیاید
وباخودبشوید
انچه راکه کرده ام
 
من باخودم روبروشده ام
تاانچه راکه شده ام حذف کنم
تاخودم راپاک کنم
وکاری که کرده ام را به دست فراموشی بسپارم
 
به خاطرکاری که کرده ام
دوباره شروع میکنم
وهرچقدرهم که عذاب بکشم
امروزهمه چیزبه پایان خواهدرسید
من دارم کاری که کردم رامیبخشم
 
من باخودم روبروشده ام
تاانچه راکه شده ام حذف کنم
تاخودم راپاک کنم
وکاری که کرده ام رافراموش کنم
 
کاری که کردم
بخشیدن کاری که کرده ام
 
Postato da tiara Sab, 13/08/2011 - 17:51
ringraziato 9 volte
UtenteTempo fa
minuch5 anni 3 giorni
Gli ospiti hanno ringraziato 8 volte
Inglese

What I've Done

In this farewell
There’s no blood
There’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth Of a thousand lies
 
Let mercy come
And wash away
 

Altro

UtentePubblicata da
minuch5 anni 3 giorni
4
Commenti fatti