مرد دانا (Wisemen)

Inglese

Wisemen

She said to me, "Go steady on me.
Won't you tell me what the Wise Men said?
When they came down from Heaven,
Smoked nine 'til seven,
All the shit that they could find,
But they couldn't escape from you,
Couldn't be free of you,
And now they know there's no way out,
And they're really sorry now for what they've done,
They were three wisemen just trying to have some fun."
 
Look who's alone now,
It's not me. It's not me.
Those three Wise Men,
They've got a semi by the sea.
Got to ask yourself the question,
Where are you now?
 
Really sorry now,
They weren't to know.
They got caught up in your talent show,
With you pernickety little bastards in your fancy dress,
Who just judge each other and try to impress,
But they couldn't escape from you,
Couldn't be free of you,
And now they know there's no way out,
And they're really sorry now for what they've done,
They were three Wise Men just trying to have some fun.
 
Look who's alone now,
It's not me. It's not me.
Those three Wise Men,
They've got a semi by the sea.
Got to ask yourself the question,
Where are you now?
 
Postato da turcanin Gio, 24/11/2011 - 18:09
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

مرد دانا

او به من گفت: با من صادق باش.
به من نميگويي كه مرد دانا چه گفت؟
هنگامي كه از بهشت فرود آمدند
نه تا از 7 تا را دود كردند
تمام چيزهاي لعنتي كه پيدا كردند
اما نتوانستند از دست تو فرار كنند
نتوانستند از دست تو آزاد شوند
و حالا مي دانند كه هيچ راهي وجود ندارد
و حالا براي آنچه كه انجام داده اند واقعا متاسفند
آنها تنها سه مرد دانا بودند كه مي خواستند تفريح كنند
 
ببين چه كسي اكنون تنهاست
من نيستم، من نيستم
آن سه مر دانا
آنها نيمه اي را از دريا گرفتند
برو از خودت سوال كن
كه اكنون كجا هستي؟
 
واقعا متاسفم
آنها نمي دانستند
آن ها در دام نمايش استعداد تو افتادند
با حرامزاده هاي كوچك و بهانه گير تو در لباس تفنني ات
فقط يكديگر را قضاوت كردند و سعي كردند تحت تاثير قرار دهند
اما از دست تو نتوانستند فرار كنند
نتوانستند آزاد شوند
و حالا مي دانند كه راهي به بيرون نيست
و حالا براي آنچه كه انجام داده اند واقعا متاسفند
آنها تنها سه مرد دانا بودند كه مي خواستند تفريح كنند
 
ببين چه كسي اكنون تنهاست
من نيستم، من نيستم
آن سه مر دانا
آنها نيمه اي را از دريا گرفتند
برو از خودت سوال كن
كه اكنون كجا هستي؟
 
Postato da camellia Lun, 27/08/2012 - 10:33
Aggiunto su richiesta di Ghazal Lover
Commenti dell’autore:

فكر كنم منظورش از نه تا از 7 تا رو دود كردن اينه كه خيلي دارو مصرف كردن.... من ويديوشو نديدم.

Commenti fatti