شبح تو (Your Ghost)

Inglese

Your Ghost

If I walk down this hallway, tonight,
It's too quiet,
So I Pad through the dark
and call you on the phone
Push your old numbers
and let your house ring
til I wake you ghost.
Let him walk down your hallway
it's not this quiet
slide down your receiver
sprint across the wire
follow my number
slide into my hand.
 
It's the blaze across my nightgown
it's the phone's ring.
 
I think last night
you were driving circles around me.
 
I can't drink this coffee
til I put you in my closet
let him shoot me down
let him call me off
I take it from his whisper
you're not that tough.
 
Postato da eleos Dom, 08/04/2012 - 00:16
videoem: 
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

شبح تو

اگر در اين راهرو قدم بزنم، امشب
خيلي ساكته
بنابراين به آرومي در تاريكي قدم ميزنم
و بهت زنگ ميزنم
شماره هاي قديمي ات رو دور بريز
و بزار زنگ خونه ات بصدا دربياد
تا زماني كه تو رو، اي روح، بيدار كنم
بزار در راهروي تو قدم بزنه
اينقدر ساكت نيست
گيرنده ات رو بلرزون
سريع از روي كابل بدو
شماره ام رو دنبال كن
بروي دستانم بلرز
شعله روي لباس شبمه
زنگ تلفنه
فكر ميكنم ديشب
داشتي دور من ميچرخيدي
نميتونم اين قهوه رو بنوشم
تا زماني كه تو رو توي كمدم بگذارم
بزار به من شليك كنه
بزار بهم بگه دور باشم
ميتونم از زمزمه اش بفهمم
تو اونقدرهام قوي نيستي
 
Postato da orkideh Dom, 08/04/2012 - 07:47
Altre traduzioni di “Your Ghost”
Inglese → Persiano - orkideh
Commenti fatti