Zohar Argov

Zohar Argov.jpg
TestoTraduzioniRichieste
Badad (בדד - Alone) Ebreo 
Nakhon Le-Hayon 1982 (נכון להיום - As for today)
Inglese
Elinor Ebreo 
Elinor
Inglese
haperach begani Ebreo Inglese
Marlen Ebreo Inglese
עוד יום יבוא Ebreo Inglese
Translitterazione
Commenti